upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
PC:

LiÄŤni kompjuter


Tajming:

Tempiranje


Front running:

Naduvavanje cena


Dan izvršenja obaveza:

OznaÄŤava dan kada ili do kojeg treba izvršiti obaveze a moĹľe biti:
- određeni kalendarski dan - npr. 30. maj;
- određeni prosek vremena (rok od potpisivanja ugovora) - recimo 3 meseca od datuma potpisivanja ugovora;
- po viÄ‘enju - istog trenutka kada se na šalter banke podnese zahtev na naplatu u odreÄ‘enom roku po viÄ‘enju


Product placement:

Plasiranje proizvoda


Check-in:

Prijava


Predugovor:

Je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da će se kasnije zaključiti drugi, glavni ugovor.

Podela ugovora:
1. jednostrano obavezni (obaveza postoji samo na jednoj strani, npr. ugovor o zajmu) i dvostrano obavezni;
2. dobroÄŤini (npr. ugovor o poklonu) i teretni;
3. realni (za zakljuÄŤenje ugovora pored saglasnosti volja potrebna je i predaja stvari) i konsenzualni (ugovor nastaje samom saglasnošÄ‡u volja ugovornih strana);
4. komutativni (meÄ‘usobni ekonomski efekti su unapred odreÄ‘eni) i aleatorni (efekti zavise od neke buduće okolnosti – npr. ugovor o kocki).

Elementi obezbeÄ‘enja ugovora su: kapara, zaloga, kaucija i jemstvo. Opšti rok zastarelosti, odnosno vreme ÄŤijim se protekom gubi mogućnost prinudnog ostvarenja prava, prema Zakonu o obligacionim odnosima, iznosi pet godina. NajvaĹľniji ugovori su: ugovor o prodaji, ugovor o poklonu, ugovor o najmu, itd.


Vaučer:

ReÄŤ "vauÄŤer" je nastala od engleske reÄŤi ''vouch'', što znaÄŤi garantovati, jemÄŤiti, odnosno od reÄŤi ''voucher'', što znaÄŤi garant, jemac, svedok. VauÄŤer je priznanica, pismena isprava koja sluĹľi kao dokaz da je jedan subject uplatio drugom subjektu odreÄ‘eni iznos na ime duga.

Vaučer (u procesu privatizacije) predstavlja i hartiju od vrednosti za kupovinu akcija preduzeća. Vaučer glasi na određeni iznos i stiče se po raznim osnovama: na osnovu godina radnog staža, na osnovu uplate sa popustom, itd.Vaučer (u turizmu) predstavlja ispravu koju izdaje turistička agencija (kao trasant)
kojom se ona obavezuje da će davaocu usluga (kao trasatu) platiti usluge koje budu pružene donosiocu vaučera (kao remitenta). U ovom slučaju, vaučer ne predstavlja hartiju od vrednosti, jer u samom turističkom vaučeru nije inkorporirano pravo turiste na uslugu, pa kao takva nije prenosiva na drugo lice.


Briefing:

Izveštavanje


Fancy:

Otmeno, pomodno


Siva ekonomija:

Svaki vid ekonomske aktivnosti koji nije u zakonski regulisanim ekonomskim tokovima. Siva ekonomija podrazumeva neprijavljivanje delatnosti odgovornom državnom resoru, čime se izbegava plaćanje poreza I samim tim čini krivično delo.


Freelancer:

Samostalni radnik


Devalvacija:

Smanjenje spoljašne vrednosti valute jedne zemlje prema jednoj ili više stranih valuta i/ili zlata. Vrši se merama drĹľave ili monetarnih vlasti. U sistemu fiksnih deviznih kurseva, devalvacija se vrši zakonskim (zvaniÄŤnim) smanjenjem deviznog kursa (pariteta) u odnosu na druge valute, dok u sitemu fluktuirajućih deviznih kurseva do nje dolazi smanjenjem kursa na deviznom trĹľištu, u zavisnosti od ponude i traĹľnje. Na deviznom trĹľištu, devalvacija dovodi do povećanja kurseva stranih valuta.
Njome se povećava cena deviza, što smanjuje traĹľnju i povećava ponudu za njima, a to, opet, poskupljuje (i automatski smanjuje) uvoz, a povećava izvoz jer se cene u domaćoj valuti dele sa višim deviznim kursom.


Benčmarking (engl. Benchmarking):

Proces kontinuiranog merenja i uporeÄ‘ivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese najuspešnijih organizacija iz celog sveta radi dobijanja informacija koje će pomoći organizaciji da poboljša sopstvene rezultate. Cilj je ne samo da se dostignu najbolje organizacije, već i da se prevaziÄ‘u koristeći njihovo iskustvo.

Vrste benÄŤmarking-a:
1) kompetitivni (eksterni) - poredi se jedna organizacija sa drugim sliÄŤnim ili identiÄŤnim organizacijama;
2) funkcionalni - kompariraju se proizvodi, usluge, distribucija, logisti- ka, radni procesi i dr. najboljih organizacija, nezavisno od toga kojim se poslovanjem bave;
3) interni - porede se geografski dislocirane filijale, poslovne jedinice, servisne grupe kod kojih se poslovanje sastoji od niza sličnih operaci ja koje se mogu lako međusobno porediti;
4) generiÄŤki - sliÄŤan funkcionalnom, osim što se koncentriše na multi funkcionalne poslovne procese koji su suština poslovanja.


Nezaposlenost:

Skup pojedinaca koji trenutno nisu zaposleni bilo zato što prelaze na drugo radno mesto ili zato što nisu u stanju da naÄ‘u odgovarajući posao pri postojećem nivou nadnica. Bitno je naglasiti da u nezaposlene spadaju one osobe koje su radno-aktivne i koje traĹľe posao. Ovo je bitno, jer postoji i tzv.
 dobrovoljna nezaposlenost, kada pojedinci ne Ĺľele da rade. Smatra se da izvestan broj nezaposlenih predstavlja normalnu pojavu (tzv. prirodna stopa nezaposlenosti). Ako se ovaj broj kreće ispod 5% - tada se smatra da postoji puna zaposlenost.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana