upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Head hunter:

Lovac na talente


Hardware:

FiziÄŤki deo raÄŤunara


Media planning:

Planiranje zakupa medija


Bankarska garancija:

Ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije (poveriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti odreÄ‘enu sumu novca ukoliko odreÄ‘eno treće lice (originalni duĹľnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospelosti. Ugovor o garanciji uvek nastaje u vezi sa nekim drugim osnovnim ugovorom (o kreditu, o prodaji i sliÄŤno). U tim osnovnim ugovorima se duĹľnik obavezuje da će poveriocu pribaviti garanciju odreÄ‘ene banke, kojom će se ona obavezati da isplati odreÄ‘enu sumu ukoliko on (duĹľnik) ne izvrši svoju obavezu.


Kvota:

Kvantitavno ograničenje u spoljnotrgovinskom prometu, kojim se određuje maksimalno moguć obim uvoza izražen u količini.


Junior/senior advertising specialist:

NiĹľi/viši struÄŤnjak za oglašavanje


Konvertibilnost valute:

Predstavlja sposobnost jedne valute da se relativno lako moĹľe zameniti za drugu valutu ili za zlato. Da bi jedna valuta mogla postati konvertibilna iza nje mora da stoji stabilna privreda; platni bilans ne sme da pokazuje veći i dugotrajniji deficit. Za konvertibilnost valute potreban je i odreÄ‘eni stepen politiÄŤke stabilnosti u zemlji. Ukoliko zemlja proglasi svoju valutu konvertibilnom, a za to nisu ispunjeni uslovi, nacionalna privreda trpi štete od takvog ÄŤina, što moĹľe dovesti do gubljenja poverenja u datu valutu i suspenzije konvertibilnosti. Za nacionalnu privredu je bolje da ima stabilnu
nekonvertibilnu valutu, nego konvertibilnu, a slabu.


Gadget:

Programčić, stvarčica


Bubble efect:

Efekat balona


Vaučer:

ReÄŤ "vauÄŤer" je nastala od engleske reÄŤi ''vouch'', što znaÄŤi garantovati, jemÄŤiti, odnosno od reÄŤi ''voucher'', što znaÄŤi garant, jemac, svedok. VauÄŤer je priznanica, pismena isprava koja sluĹľi kao dokaz da je jedan subject uplatio drugom subjektu odreÄ‘eni iznos na ime duga.

Vaučer (u procesu privatizacije) predstavlja i hartiju od vrednosti za kupovinu akcija preduzeća. Vaučer glasi na određeni iznos i stiče se po raznim osnovama: na osnovu godina radnog staža, na osnovu uplate sa popustom, itd.Vaučer (u turizmu) predstavlja ispravu koju izdaje turistička agencija (kao trasant)
kojom se ona obavezuje da će davaocu usluga (kao trasatu) platiti usluge koje budu pružene donosiocu vaučera (kao remitenta). U ovom slučaju, vaučer ne predstavlja hartiju od vrednosti, jer u samom turističkom vaučeru nije inkorporirano pravo turiste na uslugu, pa kao takva nije prenosiva na drugo lice.


Akcije na donosioca:

Akcije ÄŤiji se vlasnik (imalac) smatra nepoznatim i neodreÄ‘enim akcionarem (imalac nije poimeniÄŤno naveden). U slogu akcije mora biti naznaÄŤeno da njen donosilac ima sva prava predviÄ‘ena odlukom o izdavanju akcija i statutom akcionarskog društva. Vlasnik ove akcije moĹľe da zahteva isplatu objavljene dividende, kao i ostvarivanje svih drugih prava koja proistiÄŤu iz vlasništva nad tom klasom akcija. Prenose se bez ograniÄŤenja – prostom predajom iz ruke u ruku, za šta je potreban samo obiÄŤan dogovor, te su zbog toga veoma pogodne za trgovinu. Pretpostavlja se da su imaoci ovih akcija njihovi zakonski vlasnici, dok se ne dokaĹľe suprotno. Razlikuju se prema serijskom i kontrolnom broju. Ako akcionarsko društvo izdaje više serija akcija na donosioca, onda se one mogu razlikovati i prema broju serije, ali i po nominalnom iznosu na koji glase.


Franšizing (engl. Franchising):

NajÄŤešÄ‡e se definiše kao jedna vrsta poslovnog aranĹľmana gde proizvoÄ‘aÄŤ ili distributer proizvoda (usluga) daje pravo lokalnom distributeru da samostalno vrši prodaju prema standardizovanoj poslovnoj proceduri. ZnaÄŤi, franšizing je metod poslovanja, gde franšizer (lice koje nudi robu ili uslugu na franšizu) obezbeÄ‘uje prenošenje licence kupcu franšize da distribuira njegovu robu, bilo da je reÄŤ o maloprodaji ili veleprodaji. Kod franšizinga preduzetnik sa mnogo manje poslovnog rizika zapoÄŤinje posao, obzirom da je reÄŤ o razvijenom poslu, u koji se on ukljuÄŤuje. Povoljna okolnost je što se u ovom sluÄŤaju koristi već razraÄ‘ena poslovna ideja, ime firme, steÄŤeni imidĹľ firme, znanje i iskustvo koje franšizer daje na uslugu preduzeću a ono mu zato plaća nadoknadu. Ova nadoknada se franšizeru moĹľe plaćati nedeljno ilimeseÄŤno, i obiÄŤno se obraÄŤunava kao procenat od ostvarenog prometa roba iliusluga, a ne od profita i obiÄŤno varira i kreće se od 2 do 20%. DuĹľina ugovora o franšizi ide od jedne do dvadeset pet godina (pa i više). Pored prednosti, ovaj vid obavljanja poslovnih aktivnosti ispoljava i izvesne nedostatke: ograniÄŤena jesloboda kod kupovine franšize, ograniÄŤena je prodaja franšize i dr.

Perspektive ovog sistema su izuzetno velike. Poslednjih godina franšizingnastavlja svoj rast u pogledu zaposlenih, asortimana proizvoda koji se nude naprodaju i ujedno predstavlja jednu od najboljih mogućnosti za poboljšanje konkurentske sposobnosti u odnosu na velike kompanije. Jedan od najboljih primera u svetu u ovom domenu je Benetton, koji je prisutan u preko 80 zemalja sveta.


Regres:

Pravo lica koje, sa drugim licima, daje garanciju da posle isplate poveriocu može od glavnog ili solidarnog dužnika zahtevati povraćaj bar jednog dela plaćenog iznosa. Kod menice i čeka: pravo imaoca hartije od vrednosti da u slučaju da trasat (lice na čije ime je menica vučena) ili akceptant, ne akceptira tu hartiju ili odbije da je isplati, zahteva od emitenta (lica koje izdaje hartiju od vrednosti) ili indosanta (lica koje prenosi hartiju od vrednosti na drugo lice) naknadu isplaćenog iznosa.


Knjigovodstvo:

Vodi se u preduzećima radi kontrole poslovanja i poslovnog odlučivanja. U knjigovodstvu se, sistemom računa, prate ekonomski procesi. Knjigovodstvo obuhvata samo ekonomske promene koje se mogu izraziti u novcu. Kao osnov za knjiženje služi knjigovodstvena dokumentacija koja
obuhvata nastale ekonomske promene i vrši se svakodnevno, od osnivanja preduzeća do likvidacije.
Knjigovodstvo je dokumentovana i strogo formalizovana evidencija – zasnovana na potpunom i trajnom sakupljanju i tematskom, hronološkom i stvarnom sreÄ‘ivanju podataka o svim nastalim individualnim poslovnim dogaÄ‘ajima i stanjima – koja, korišÄ‡enjem vrednosnih jedinica mere, ima mogućnost da prikaĹľe sliku o celokupnom prethodnom poslovanju preduzeća.

Knjigovodstvo treba posmatrati i razmatrati kao celinu dokumenata, poslovnih knjiga i raÄŤunovodstvenih obraÄŤuna i raÄŤunovodstvenih izveštaja. Završni produkt raÄŤunovodstva su obraÄŤuni koji obuhvataju knjigovodstvene podatke o svim stanjima i procesima u prošlosti. Formalno, neki od ovih obraÄŤuna se prikazuju u formi finansijskih izveštaja, a u skladu sa propisanom šemom, i predstavljaju jednu od fundamentalnih podloga za donošenje poslovnih odluka. Zbog svoje stroge formalnosti knjigovodstveni podaci imaju karakter pravnog dokaznog sredstva, što nije sluÄŤaj sa ostalim oblicima privrednih evidencija.


Dobavljači:

Pravna ili fiziÄŤka lica koja isporuÄŤuju robu kupcima. To mogu biti
proizvoÄ‘aÄŤka preduzeća koja prodaju vlastite proizvode ili uvozna preduzeća koja robu iz inostranstva prodaju u zemlji. Da bi pridobio stalne kupce, dobavljaÄŤ se u razvijenim privredama bavi istraĹľivanjem trĹľišta. Shodno tome, dobavljaÄŤ ulaĹľe sredstva u marketing i publicitet.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana