upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Virman (opšti nalog za prenos):

Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novÄŤanih obaveza, vrši prenos sredstava sa Ĺľiro-raÄŤuna nalogodavca na Ĺľiro-raÄŤun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili razliÄŤitog nosioca platnog prometa. Pomoću njega se na isti naÄŤin vrši i prenos sredstava sa tekućeg raÄŤuna nalogodavca na tekući raÄŤun korisnika. Kreće se na relaciji izdavalac-nosilac platnog pometa (banka)–korisnik. On se koristi za plaćanja kad inicijativa za plaćanje potiÄŤe od duĹľnika.


Knjigovodstvo:

Vodi se u preduzećima radi kontrole poslovanja i poslovnog odlučivanja. U knjigovodstvu se, sistemom računa, prate ekonomski procesi. Knjigovodstvo obuhvata samo ekonomske promene koje se mogu izraziti u novcu. Kao osnov za knjiženje služi knjigovodstvena dokumentacija koja
obuhvata nastale ekonomske promene i vrši se svakodnevno, od osnivanja preduzeća do likvidacije.
Knjigovodstvo je dokumentovana i strogo formalizovana evidencija – zasnovana na potpunom i trajnom sakupljanju i tematskom, hronološkom i stvarnom sreÄ‘ivanju podataka o svim nastalim individualnim poslovnim dogaÄ‘ajima i stanjima – koja, korišÄ‡enjem vrednosnih jedinica mere, ima mogućnost da prikaĹľe sliku o celokupnom prethodnom poslovanju preduzeća.

Knjigovodstvo treba posmatrati i razmatrati kao celinu dokumenata, poslovnih knjiga i raÄŤunovodstvenih obraÄŤuna i raÄŤunovodstvenih izveštaja. Završni produkt raÄŤunovodstva su obraÄŤuni koji obuhvataju knjigovodstvene podatke o svim stanjima i procesima u prošlosti. Formalno, neki od ovih obraÄŤuna se prikazuju u formi finansijskih izveštaja, a u skladu sa propisanom šemom, i predstavljaju jednu od fundamentalnih podloga za donošenje poslovnih odluka. Zbog svoje stroge formalnosti knjigovodstveni podaci imaju karakter pravnog dokaznog sredstva, što nije sluÄŤaj sa ostalim oblicima privrednih evidencija.


Kredit:

Predstavlja dobrovoljno ustupanje odreÄ‘enih koliÄŤina roba, novca ili drugih vrednosti od strane poverioca (kreditora) drugom licu (duĹľniku, debitoru) uz automatsko nastajanje obaveze duĹľnika da u nekom odreÄ‘enom (preciziranom) budućem roku vrati istu vrednost, sa ili bez odreÄ‘ene kamate, kao nadoknadu kreditoru. Krediti se dele prema duĹľnicima: javni i privatni, domaći i strani; prema obezbeÄ‘enju: na liÄŤni, meniÄŤni, lombardni i hipotekarni; premaroÄŤnosti: kratkoroÄŤni, srednjoroÄŤni, dugoroÄŤni; prema ekonomskoj nameni: potrošaÄŤki, proizvodni i sl. Kreditna kartica predstavlja plastiÄŤan dokument koji izdaje banka ili drugi finansijski posrednik i koji dozvoljava vlasniku da dobije kredit.


Transakcija:

Predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.


Asortiman:

Obuhvata svu robu koja je predmet poslovanja jednog preduzeća, odnosno u trgovinskim preduzećima predstavlja skup robe koja se nudi na trĹľištu.


F&B (food&beverage):

Hrana i piće


Javni dug:

U sluÄŤajevima kada se pojavljuje budĹľetski deficit koji se, zajedno sa eventualnim gubicima drĹľavnih, javnih preduzeća, mora finansirati iz nekih izvora, drĹľava, ako ne Ĺľeli monetarnu nestabilnost i finansiranje deficita emisijom novca, je prinuÄ‘ena da se zaduĹľuje. Upravo tim zaduĹľivanjem, kao i direktnim zaduĹľivanjem drĹľavnih i javnih preduzeća (kod privrede, stanovništva, i u inostranstvu) nastaje javni dug.

Javni dug predstavlja kumulirani budĹľetski deficit niza godina, i ÄŤesto moĹľe preći i vrednost društvenog proizvoda (poznato je da je jedan od uslova pristupa Evropskoj uniji javni dug manji od 60% društvenog proizvoda).


Obračunski bilans:

Bilans meÄ‘unarodne aktive i pasive. Pokazuje stanje dugova i potraĹľivanja zemlje u odnosima sa ostalim svetom u odreÄ‘enom vremenskom momentu. Saldo obraÄŤunskog bilansa je zbir godišnjih salda tekućeg dela platnog bilansa. Pokazuje stepen zaduĹľenosti jedne zemlje.


Lounge bar:

Bar za odmor


Goodies:

Zgodne i upotrebljive stvarÄŤice


High tech:

Visokotehnološki


Kompenzacija:

NaÄŤin izmirenja obaveze izmeÄ‘u duĹľnika i poverioca, kad izmeÄ‘u njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potraĹľuje od duĹľnika odreÄ‘eni iznos, ali mu istovremeno i duguje odreÄ‘eni (razliÄŤit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu. Ovakva potraĹľivanja i dugovanja mogu da se uzajamno potiru
(kompenziraju). Kompenzacija moĹľe biti :
a) zakonska (obavezna) i
b) fakultativna (dobrovoljna).


Widget:

Programčić


Depozitni certifikat:

Prenosivi instrument trĹľišta novca koji glasi na odreÄ‘eni novÄŤani iznos, deponovan u banci na odreÄ‘eni rok i po odreÄ‘enoj kamatnoj stopi. OznaÄŤava se i kao pismeno garantovani bankovni depozit. Kod nas je to blagajniÄŤki zapis. Izdaje ga komercijalna banka, radi povećanja kreditnog potencijala. Komercijalne banke više ne formiraju svoje kreditne potencijale samo pasivno – primanjem depozita, već vode aktivnu politiku porasta tog potencijala kroz porast zaduĹľivanja na bazi emisije depozitnog certifikata.
ObiÄŤno glasi na donosioca, a rok dospeća mu je standardizovan (30–180 dana za kratkoroÄŤni; 1–5 godina za srednjoroÄŤni). Izdaje se po komunalnoj vrednosti sa fiksnom, ali i sa promenljivom kamatnom stopom.
Kamata se računa na bazi stvarnog broja dana do roka dospeća, dodaje se glavnici i plaća o roku dospeća. Obračunava se po propisanoj kamatnoj stopi, uz primenu diskonta za odgovarajući period.


Menica:

Pismeni dokument, izdat u strogo zakonskoj formi, u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti odreÄ‘eni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Postoji više vrsta menica. Jedna od njih je sopstvena - kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu, dok je vuÄŤena ona kojom izvršilac poziva drugo lice, odnosno trasata da izvrši isplatu.

Blanko menica je neispunjen meniÄŤni obrazac snabdeven potrebnim potpisima I zakonski moĹľe postati menica ÄŤim se ispune ostali bitni podaci. Blanko menica se upotrebljava za obezbeÄ‘enje zajma pojedinca ili organizacije - ako duĹľnik normalno otplaćuje zajam, pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća duĹľnicima. Ali ako duĹľnik prestane sa otplatama blanko menica se popunjava na ostatak duga, a dug se isplaćuje po meniÄŤnom postupku. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici, a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Vreme kada se iznos naznaÄŤen na menici mora platiti je meniÄŤna delatnost, pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica:

1. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. "platite za 4 meseca od danas - pa sledi datum");
2. menica po viđenju, tj. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju";
3. menica na određeno vreme po viđenju - menica koja je plativa u određenom roku po viđenju, naznačeno u samoj menici (npr. "platite u roku od 5 dana po viđenju").


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana