upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Account manager:

Rukovodilac zaduĹľen za klijente


Zatezna kamata:

Kamata koju, pored redovne kamate, plaća duĹľnik ako o roku nije izmirio dug. Njena visina se obiÄŤno reguliše propisima o zateznoj kamati, i moĹľe biti razliÄŤita za razne duĹľnike.


Prajm rejt (engl. Prime rate):

Kamatna stopa koju naplaćuju komercijalne banke prvoklasnim zajmotraĹľiocima za kratkoroÄŤne kredite. Prime rate je osnova ÄŤitavog sistema kamatnih stopa komercijalnih banaka u SAD. Privilegiju da plaćaju ovu kreditnu stopu ima oko 50 najbolje stojećih korporacija, dok ostale korporacije plaćaju više kamatne stope.


Casting:

Audicija


Workshop:

Radionica


Merdžer:

Strategija ili transakcija u kojoj nastaje jedan ekonomski entitet od predhodnih dva ili više entiteta. NajÄŤešÄ‡i sluÄŤaj pripajanja je kada jedno preduzeće apsorbuje drugo, kao npr. kada firma A koristi svu aktivu i pasivu firme B i nastavlja da posluje pod nazivom firme A, dok firma B prestaje da postoji kao pravni entitet. Vlasnici firme B menjaju svoje akcije za akcije firme A. Pripajanje - merdĹľer ima sledeći oblik: A+B=A Bitna karakteristika pripajanja je dobrovoljnost partnera u pogledu Ĺľelje da kreiraju nov pravni entitet. Ona se najÄŤešÄ‡e ostvaruju kroz dogovore menadĹľera zainteresovanih preduzeća. Ove transakcije nisu suviše skupe, tj. troškovi njihove realizacije su niĹľi nego kod drugih oblika nastajanja novih poslovnih kombinacija. Za pripajanja je bitno da nema korišÄ‡enja gotovine, već se samo obavlja razmena hartija od vrednosti (akcija) izmeÄ‘u vlasnika preduzeća. U zavisnosti od pravaca spajanja preduzeća, moguće je razlikovati horizontalna,vertikalna i konglomeratska pripajanja.


Restartovati:

Pokrenuti ispoÄŤetka


Revalvacija:

Aktivnost preduzeta od strane centralne banke u cilju povećanja vrednost valute (u situaciji kada važi sistem fiksnih deviznih kurseva). Suprotna je devalvacija, i retko je u istoriji sprovođena - izuzeci su Velika Britanija I Nemačka.


Akceptni nalog:

Instrument plaćanja, a ÄŤesto i instrument obezbeÄ‘enja budućeg plaćanja. Akceptni nalog izdaje duĹľnik i u njemu naznaÄŤuje sumu koja će se taÄŤno odreÄ‘enog dana skinuti sa njegovog raÄŤuna u poslovnoj banci i preneti na raÄŤun poverioca (subjekta koji je izvršio odreÄ‘eni posao) u poslovnoj banci tog poverioca. Ovo je vrsta naloga koji se mora izršiti, tj. ako na raÄŤunu duĹľnika na dan dospeća naloga na naplatu nema dovoljno novca za izvršenje naloga, raÄŤun duĹľnika se blokira a sva sredstva koja pristiĹľu na raÄŤun duĹľnika odmah se skidaju i prenose na raÄŤun poverioca do iznosa koji je potreban da bi se akceptni nalog izvršio. Akceptni nalog nije hartija od vrednosti i ne moĹľe se prenositi sa jednog lica na drugo.


City light:

Osvetljena plakatna površina


Mobbing:

Zlostavljanje na radnom mestu


Brand:

Marka


Document flow:

Upravljanje tokom dokumenata


Predugovor:

Je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da će se kasnije zaključiti drugi, glavni ugovor.

Podela ugovora:
1. jednostrano obavezni (obaveza postoji samo na jednoj strani, npr. ugovor o zajmu) i dvostrano obavezni;
2. dobroÄŤini (npr. ugovor o poklonu) i teretni;
3. realni (za zakljuÄŤenje ugovora pored saglasnosti volja potrebna je i predaja stvari) i konsenzualni (ugovor nastaje samom saglasnošÄ‡u volja ugovornih strana);
4. komutativni (meÄ‘usobni ekonomski efekti su unapred odreÄ‘eni) i aleatorni (efekti zavise od neke buduće okolnosti – npr. ugovor o kocki).

Elementi obezbeÄ‘enja ugovora su: kapara, zaloga, kaucija i jemstvo. Opšti rok zastarelosti, odnosno vreme ÄŤijim se protekom gubi mogućnost prinudnog ostvarenja prava, prema Zakonu o obligacionim odnosima, iznosi pet godina. NajvaĹľniji ugovori su: ugovor o prodaji, ugovor o poklonu, ugovor o najmu, itd.


Mikroekonomija:

Za predmet analize ima ponašanje pojedinaÄŤnih ekonomskih subjekata: preduzeća, domaćinstava i pojedinaca, kao i raspodelu ukupno ostvarenog proizvoda i prihoda. Mikroekonomija prouÄŤava pojedince i kao ponuÄ‘aÄŤe rada i kapitala, i kao krajnje korisnike gotovih proizvoda. TakoÄ‘e
i preduzeća se posmatraju sa dva aspekta: kao ponuÄ‘aÄŤi roba i usluga i kao korisnici rada i kapitala. Pri analizi ponašanja i pojedinaca i preduzeća uzimaju se u obzir odnosi koji vladau na trĹľištu (da li postoji potpuna ili ograniÄŤena konkurencija, ili pak monopol). Mikroekonomija prouÄŤava i trĹľište i druge mehanizme pomoću kojih se uspostavljaju relativne cene izmeÄ‘u proizvoda i usluga, i pomoću kojih se vrši alokacija resursa.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana