upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Skrolovanje:

Brzi pregled sadrĹľaja


Trade mark:

Zaštitni znak


Status najpovlašćenije nacije (engl. Most Favou:

Kada odreÄ‘ena drĹľava dodeli drugoj MFN status, obavezuje se da joj pruĹľi iste trgovinske ustupke koje garantuje i drugim drĹľavama sa istim statusom. ÄŚlanice GATT-a, što je danas preneseno na Svetsku Trgovinsku Organizaciju, su se sporazumele da u meÄ‘usobnim trgovinskim odnosima imaju MFN status. Povlastice koje se dodeljuju zemljama u razvoju, carinskim unijama i zonama slobodne trgovine, predstavljaju dozvoljene izuzetke MFN koncepta.


Deponent:

Lice koje neku pokretnu stvar predaje na ÄŤuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Odnosi izmeÄ‘u deponenta i depozitara regulišu se posebnim ugovorom o ostavi, tj. deponovanju. Deponent ima pravo da mu deponovana stvar bude vraćena u ugovorenom roku, odnosno na njegov zahtev, a njegova obaveza je da za ÄŤuvanje plati posebnu proviziju, odnosno zakup sefa.
Deponent predaje stvari spakovane ili zapeÄŤaćene u poseban omot (paket). Stvari ne smeju biti kvarljive ni eksplozivne, niti smeju biti zabranjene zakonom, što deponent potvrÄ‘uje svojim potpisom na ugovoru o ostavi (depou). Deponent stvari moĹľe predati i uz nalog banci da ova njima rukuje.


Print:

Štampa


Telemarketing:

Osmišljeno, plansko i profesionalno korišÄ‡enje telekomunikacija u prodajnim i marketinškim naporima. Ovaj metod se obiÄŤno koristi i za mini istraĹľivanja preferencija trĹľišta, a da se to i ne prikaĹľe osobi sa kojom se komunicira.


Keyboard:

Tastatura


Obligacija:

Pravni odnos na osnovu koga jedno lice – poverilac, ima pravo da zahteva od drugog lica – duĹľnika, da nešto da, uÄŤini ili se uzdrĹľi od nekog ÄŤinjenja na koje bi inaÄŤe imalo pravo.


Brunch:

UĹľina


Slide:

Stranica ili list u prezentaciji


Akcijski kapital:

Ukupan iznos kapitala obezbeÄ‘en emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrednosti vlasniÄŤkog karaktera. Vlasništvo je akcionarskog društva i ÄŤine ga osnivaÄŤki (akcijski) kapital i kapital sadrĹľan u svim rezervama. RašÄŤlanjen je u akcije, i predstavlja zbir nominalnih vrednosti svih akcija. Formira se emisijom i uplatom akcija u novcu, stvarima ili pravima.

Postoje dva naÄŤina za formiranje akcijskog kapitala:
1) ukupna osnovna glavica utvrÄ‘ena u statutu akcionarskog društva upisuje se do osnivanja društva - reĹľim fiksnog akcijskog kapitala, o ÄŤijem povećanju ili smanjenju odluÄŤuje skupština akcionarskog društva;
2) reĹľim ovlašÄ‡enog kapitala – po kome se dopušta da se akcije izdaju povremeno, a odluku o tome donosi uprava društva.

Akcijski kapital je osnovni izvor finansiranja akcionarskog društva. To je permanentni kapital preduzeća koji se moĹľe menjati povećanjem (dokapitalizacijom) ili, što je reÄ‘e, smanjivanjem. Vrednost mu je odreÄ‘ena nominalnom vrednošÄ‡u autorizovanih i prodatih akcija, a visina mu se utvrÄ‘uje u statutu pri osnivanju akcionarskog društva. Tako pribavljen, akcijski kaptal ne predstavlja vlasništvo preduzeća kao entiteta, već njegovih eksternih suvlasnika. Iskazuje se u pasivi bilansa društva – za svaku vrstu akcija odvojeno: broj povlašÄ‡enih akcija, broj plasiranih akcija i njihova nominalna vrednost. U SAD-u
se u praksi obiÄŤno primenjuje tzv. "open pricing" model plasiranja akcijskog kapitala, kod koga se cene akcija formiraju i menjaju tokom same inicijalne ponude.


Inovacija:

Prva praktična primena tj. komercijalizacija nove ideje o proizvodu (invencije). To je prevođenje u praksu, tj. proizvodnju, prvobitne invencije, i kao takva podrazumeva razvojni rad.


Decentralizacija:

Proces delegiranja, tj. prenošenja, upravljaÄŤke vlasti sa viših na niĹľe nivoe odluÄŤivanja. Ovaj proces moĹľe da se posmatra sa dva aspekta: sa makroaspekta (nivo drĹľave) i sa mikroaspekta (nivo preduzeća). Prednosti decentralizacije se ogledaju, pre svega, u tome da dolazi do rasterećivanja viših upravljaÄŤkih organa, zatim dolazi do podizanja motivisanosti srednjih i niĹľih nivoa u organizaciji, donosioci odluka su bliĹľi izvorima informacija, dolazi do racionalizacije komuniciranja izmeÄ‘u viših i niĹľih nivoa, itd.


Bid bond:

Garancija pri izvoznom finansiranju


Slow food:

Spora hrana


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana