upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Potraživanje:

Imovinsko-pravni odnos poverioca i duĹľnika u kome poverilac ima pravo da od duĹľnika traĹľi izmirenje duga u novcu, stvarima, ili radom na osnovu izriÄŤitog priznanja duga od strane duĹľnika, i na osnovu utuĹľivih (ili verovatno utuĹľivih) dokaza o obavezi duĹľnika kojima poverilac raspolaĹľe. Prema
stepenu zagarantovanosti, potraživanje može biti: potraživanje bez posebnog osiguranja; hipotekom osigurano potraživanje; privilegovano naplativo potraživanje (naplativo pre svih drugih, pa i hipotekom osiguranih potraživanja). Prema verovatnoći naplativosti, potraživanja mogu biti: naplativa, sumnjiva,
sporna i nenaplativa.


Brand awareness:

Svest o marki


Budžet:

Akt predstavniÄŤkog tela kojim se predviÄ‘aju i odobravaju prihodi i rashodi drĹľave (ili lokalnog organa uprave) za odreÄ‘eni budući period, po pravilu za jednu godinu. BudĹľetom se predviÄ‘aju i rasporeÄ‘uju rashodi i prihodi radi osiguranja kontinuiteta finansiranja javnih funkcija i usklaÄ‘ivanja potrošnje drĹľave sa ekonomskom politikom i mogućnostima.

BudĹľet se donosi aktom predstavniÄŤkog tela drĹľave, koji po pravilu ima zakonsku i administrativnu snagu. Iz njega proizilaze ovlašÄ‡enja i obaveze za organe koji izvršavaju budĹľet. OvlašÄ‡eni organi duĹľni su da realizuju budĹľetom predviÄ‘ene prihode i da se pridrĹľavaju visine i namene rashoda fiksiranih u budĹľetu. Termin budĹľetska disciplina znaÄŤi da bilo drĹľava, bilo preduzeće ili pojedinac smeju trošiti samo onoliko koliko mogu da finansiraju - iz imovine, dohotka ili zaduĹľivanjem.


Cesija:

Ustupanje potraĹľivanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. DuĹľnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takoÄ‘e se ne mora traĹľiti njegova saglasnost. Ali, uobiÄŤajeno je da se duĹľnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom poveriocu. Cesijom se, prema tome, ne moĹľe pogoršati poloĹľaj duĹľnika. Suština ovog posla se sastoji u tome da cedent cesijom, tj. prenošenjem potraĹľivanja, izmiruje obavezu prema cesionaru koji je njegov poverilac.


Slide:

Stranica ili list u prezentaciji


Freelancer:

Samostalni radnik


Tokijska berza:

Najveća berza u Japanu; na njoj se nalazi 1597 kompanija od kojih su 119 inostrane. Podeljena je u 3 dela. Prvi deo obuhvata najkvalitetnije kompanije (kao NYSE), drugi je sa malo blažim kriterijumom (kao AMEX) i treći deo obuhvata akcije inostranih firmi. Berzanski indeks je NIKKEI.


Open source:

Otvoreni izvor ili kod


Diskriminacija cena:

Prodaja robe iste vrste i istog kvaliteta po razliÄŤitim cenama.


Lon poslovi (lohn poslovi):

Su poslovi oplemenjivanja, dorade i proizvodnje finalnih proizvoda u inostranstvu. Oplemenjivanje podrazumeva industrijsku preradu koja rezultira dobijanjem novog kvaliteta kao i popravke trajnih potrošnih dobara itd. Dorada podrazumeva industrijsku doradu pri ÄŤemu se ne menja osnovno svojstvo robe, već se mehaniÄŤkim, hemijskim i drugim procesima poboljšava njen kvalitet. Roba koja je predmet oplemenjivanja prijavljuje se kao privremeni uvoz. Motiv firme koja vrši lon - posao jeste korišÄ‡enje slobodnih kapaciteta koji omogućuju da se ostvari devizni priliv i razbijanje troškova amortizacije.


Conference call:

Konferencijski poziv


Akcijski kapital:

Ukupan iznos kapitala obezbeÄ‘en emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrednosti vlasniÄŤkog karaktera. Vlasništvo je akcionarskog društva i ÄŤine ga osnivaÄŤki (akcijski) kapital i kapital sadrĹľan u svim rezervama. RašÄŤlanjen je u akcije, i predstavlja zbir nominalnih vrednosti svih akcija. Formira se emisijom i uplatom akcija u novcu, stvarima ili pravima.

Postoje dva naÄŤina za formiranje akcijskog kapitala:
1) ukupna osnovna glavica utvrÄ‘ena u statutu akcionarskog društva upisuje se do osnivanja društva - reĹľim fiksnog akcijskog kapitala, o ÄŤijem povećanju ili smanjenju odluÄŤuje skupština akcionarskog društva;
2) reĹľim ovlašÄ‡enog kapitala – po kome se dopušta da se akcije izdaju povremeno, a odluku o tome donosi uprava društva.

Akcijski kapital je osnovni izvor finansiranja akcionarskog društva. To je permanentni kapital preduzeća koji se moĹľe menjati povećanjem (dokapitalizacijom) ili, što je reÄ‘e, smanjivanjem. Vrednost mu je odreÄ‘ena nominalnom vrednošÄ‡u autorizovanih i prodatih akcija, a visina mu se utvrÄ‘uje u statutu pri osnivanju akcionarskog društva. Tako pribavljen, akcijski kaptal ne predstavlja vlasništvo preduzeća kao entiteta, već njegovih eksternih suvlasnika. Iskazuje se u pasivi bilansa društva – za svaku vrstu akcija odvojeno: broj povlašÄ‡enih akcija, broj plasiranih akcija i njihova nominalna vrednost. U SAD-u
se u praksi obiÄŤno primenjuje tzv. "open pricing" model plasiranja akcijskog kapitala, kod koga se cene akcija formiraju i menjaju tokom same inicijalne ponude.


Ringtone/realtone:

Melodije na mobilnom


Key account manager:

MenadĹľer zaduĹľen za kljuÄŤne klijente


Feasibility study:

Studija izvodljivosti


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana