upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Koncern:

Je najviši stepen monopolistiÄŤkog udruĹľivanja preduzeća. On ujedinjuje preduzeća raznih grana proizvodnje koja u potpunosti gube svoju samostalnost. Koncern obuhvata jedinstvenim kapitalom više preduzeća, tako da matiÄŤno preduzeće (tzv. krovno preduzeće) svojim kapitalom uloĹľenim u druga preduzeća (tzv. preduzeća kćeri) i uÄŤešÄ‡em u njihovoj upravi kontroliše njihovo poslovanje. Privredna struktura koncerna je vertikalna ili horizontalna: vertikalni concern ujedinjuje preduzeća razliÄŤitih meÄ‘usobno povezanih proizvodnih faza, dok horizontalni koncern ujedinjuje preduzeća iste poslovne delatnosti. Koncerni su dobili prvi put svoju zakonsku definiciju u nemaÄŤkom Zakonu o akcionarskim društvima iz 1937. godine.


Negativna tražnja:

Nastaje kada veći deo trĹľišta ne Ĺľeli proizvod, pa je ÄŤak nspreman da plati odreÄ‘enu cenu da bi izbegao proizvod ili uslugu.


Font:

Pismo


Case study:

Studija sluÄŤaja


Peer-to-peer:

Razmena datoteka


Diskriminacija u trgovini:

Postojanje nejednakih uslova u meÄ‘unarodnoj trgovini za aktere iz razliÄŤitih zemalja. Subjekti iz odreÄ‘enih zemalja dobijaju olakšan pristup odreÄ‘enim trĹľištima, dok drugi nailaze na visoka ograniÄŤenja (više carinske stope, administrativna ograniÄŤenja, politiÄŤke barijere). WTO (Svetska trgovinska organizacija) se bori protiv diskriminacije i uvela je klauzulu NajpovlašÄ‡enije nacije - MFN "most favourable nation" - (ako se neka povlastica da preduzećima iz jedne zemlje mora se dati i preduzećima iz svih ostalih zemalja ÄŤlanica WTO).


Software:

Programska podrška


Web master:

Urednik Internet stranice


Keyboard:

Tastatura


Cesija:

Ustupanje potraĹľivanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. DuĹľnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takoÄ‘e se ne mora traĹľiti njegova saglasnost. Ali, uobiÄŤajeno je da se duĹľnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom poveriocu. Cesijom se, prema tome, ne moĹľe pogoršati poloĹľaj duĹľnika. Suština ovog posla se sastoji u tome da cedent cesijom, tj. prenošenjem potraĹľivanja, izmiruje obavezu prema cesionaru koji je njegov poverilac.


Usability:

Iskoristivost


Nadzorni odbor:

Telo za ostvarivanje kontrolne funkcije u društvima kapitala. Osim drugih modaliteta ostvarivanja ove funkcije, poput revizora, unutrašnje kontrole, kontrolora knjiga, eksperta manjine po kapitalu i sliÄŤno, vlasnici društava kapitala preko svoje skupštine (izuzev predstavnika zaposlenih, koji se
biraju na naÄŤin utvrÄ‘en kolektivnim ugovorom) mogu imenovati i poseban organ – nadzorni odbor. Sva relevantna pitanja bitna za rad nadzornog odbora reguliš se ili samim zakonom ili statutom i poslovnikom o radu (moĹľe i kombinovano što je i najÄŤešÄ‡i sluÄŤaj). Nadzorni odbor, po pravilu: vrši nadzor nad radom uprave društva kapitala i izvršnog odbora direktora, pregleda periodiÄŤne i godišnje obraÄŤune i utvrÄ‘uje da li su sastavljeni u skladu sa propisima, pregleda i usvaja izveštaje ovlašÄ‡enih revizora, utvrÄ‘uje da li se poslovne knjige i druga dokumenta društva vode uredno i u skladu sa propisima, a moĹľe ih dati i na veštaÄŤenje; pregleda izveštaje koji se podnose skupštini o poslovanju, bilansima I poslovnoj politici preduzeća; pregleda predloge za raspodelu dobiti; donosi poslovnik o svom radu. Osim ovog opšteg delokruga, nadzorni odbor moĹľe imati i specijalni delokrug: sazivanje skupštine pod odreÄ‘enim uslovima, uÄŤestvovanje u radu skupštine, davanje predloga za dnevni red skupštine, zastupanje društva u sporu protiv uprave društva i sliÄŤno. ÄŚlanovi nadzornog odbora mogu biti opozvani na isti naÄŤin na koji su birani. S druge strane, pitanje imovinske odgovornosti ÄŤlanova nadzornog odbora za štetu koju svojim ÄŤinjenjem ili neÄŤinjenjem prouzrokuju društvu kapitala, ÄŤak i ako je u odreÄ‘enoj meri u zakonodavstvu i regulisano, u praksi ostaje priliÄŤno nedefinisan i retko primenjiv oblik odgovornosti.’


WOM marketing:

Marketing od usta do usta


PR:

Odnosi s javnošÄ‡u


Stagflacija:

Spoj visoke nezaposlenosti i stagnacije proizvodnje i visoke inflacije. Kad postoji stagflacija nosioci ekonomske politike se suoÄŤavaju sa dilemom - kako da se izbore sa inflacijom a da ne povećaju nezaposlenost, ili kako da se izbore sa nezaposlenošÄ‡u a da ne povećaju inflaciju.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana