upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Ažio/disažio:

Svaka hartija od vrednosti ima nominalnu i trĹľišnu cenu (koje su retko kada iste). Nominalna vrednost hartije od vrednosti jeste ona vrednost po kojoj je ta hartija izdata i taj iznos piše na samom plaštu hartije. TrĹľišna vrednost hartije od vrednosti je ona vrednost koja se formira izmeÄ‘u ponude i traĹľnje na trĹľištu, ili pojednostavljeno, izmeÄ‘u kupca i prodavca.
Kada je trĹľišna vrednost veća od nominalne, ostvaruje se pozitivna razlika u ceni i tada je reÄŤ o aĹľiju. Obrnuto, kada je trĹľišna vrednost manja od nominalne reÄŤ je o disaĹľiju.


Oligopol:

TrĹľišna situacija kada postoji mali broj prodavaca istog ili sliÄŤnog proizvoda.


Cost benefit analiza:

Analiza obraÄŤuna oportunitetnosti tj. isplativosti ulaganja u kojoj se uporeÄ‘uju sadašnje vrednosti ulaganja (troškova) i koristi.


Anuitet:

Novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma. Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate (kamatna kvota) i deo za koji se smanjuje dug (otplatna kvota).
U naÄŤelu postoje dva oblika anuiteta:
1) konstantni, tj. u jednakim iznosima (uÄŤešÄ‡e glavnice je u porastu, a kamate u opadanju), jer je kamatna komponenta iz godine u godinu sve manja;
2) varijabilni (promenljiv), opadajući anuitet (primenjuje se ako je otplatna kvota nepromenljiva; u tom slučaju, smanjuje se i kamatna kvota i anuitet odgovarajuće opada).


Dress code:

Kodeks odevanja


Kompenzacija:

NaÄŤin izmirenja obaveze izmeÄ‘u duĹľnika i poverioca, kad izmeÄ‘u njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potraĹľuje od duĹľnika odreÄ‘eni iznos, ali mu istovremeno i duguje odreÄ‘eni (razliÄŤit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu. Ovakva potraĹľivanja i dugovanja mogu da se uzajamno potiru
(kompenziraju). Kompenzacija moĹľe biti :
a) zakonska (obavezna) i
b) fakultativna (dobrovoljna).


Zaloga:

Stvarno pravo vezano za obezbeÄ‘enje potraĹľivanja iz nekog pravnog posla. Subjekat koji daje stvar radi obezbeÄ‘enja (najÄŤešÄ‡e radi obezbeÄ‘enja duga) je zalogodavac, a subjekat koji uzima stvar u zalogu je zalogoprimac. Zalogodavac se, zato što je duĹľnik, ograniÄŤava u svom pravu svojine i ukoliko ne
ispuni svoj dug, zalogoprimac (poverilac) ima pravo, prodajom stvari koja je datau zalog, da naplati svoje potraĹľivanje. S obzirom na to šta je predmet zaloge, ona moĹľe biti: ruÄŤna i hipoteka. Ako se u zalog daju pokretne stvari, onda je to ruÄŤna zaloga. Ako su predmet zaloge nepokretnosti, onda je u pitanju hipoteka.


Branding:

Stvaranje brenda


Akcionarsko društvo (korporacija, kompanija):

Društvo koje svoj poÄŤetni capital formira prodajom akcija budućim akcionarima, odnosno vlasnicima preduzeća. Kapital društva se povećava izdavanjem novih akcija i zadrĹľavanjem profita i njegovog reinvestiranja. PojedinaÄŤni vlasnici akcija za obaveze preduzeća odgovaraju samo uloĹľenim kapitalom. Poslove akcionarskog društva vodi upravni odbor direktora, na ÄŤelu sa direktorom preduzeća. Akcionari nemaju pravo neposrednog upravljanja ili raspolaganja imovinom preduzeća. Dividenda je udeo akcionara u dobiti akcionarskog društva, i njena visina i isplata direktno zavisi od ostvarene dobiti preduzeća.


Deponent:

Lice koje neku pokretnu stvar predaje na ÄŤuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Odnosi izmeÄ‘u deponenta i depozitara regulišu se posebnim ugovorom o ostavi, tj. deponovanju. Deponent ima pravo da mu deponovana stvar bude vraćena u ugovorenom roku, odnosno na njegov zahtev, a njegova obaveza je da za ÄŤuvanje plati posebnu proviziju, odnosno zakup sefa.
Deponent predaje stvari spakovane ili zapeÄŤaćene u poseban omot (paket). Stvari ne smeju biti kvarljive ni eksplozivne, niti smeju biti zabranjene zakonom, što deponent potvrÄ‘uje svojim potpisom na ugovoru o ostavi (depou). Deponent stvari moĹľe predati i uz nalog banci da ova njima rukuje.


Inkotrms (engl. Incoterms):

Ponavljanjem odreÄ‘ene prakse u trgovini, neka pravila ponašanja su postala uobiÄŤajena i dobila su tretman trgovinskih obiÄŤaja. Kodifikacijom ovih obiÄŤaja, tj. njihovom formulacijom i ozvaniÄŤavanjem od strane nadleĹľnih trgovaÄŤkih institucija, ovi obiÄŤaji prerastaju u uzanse.
Zbirka Incoterms je skup pravila za tumaÄŤenje trgovaÄŤkih termina koji se unose u ugovor. Prvu zbirku izdala je MeÄ‘unarodna trgovaÄŤka komora u Parizu 1936. godine, i tada je sadrĹľala 11 najÄŤešÄ‡e korišÄ‡enih odrednica u klauzuli o ceni. Poslednja dopuna zbirke je bila 1990. godine. Ona sadrĹľi 13 termina sa raznim kombinacijama obaveza kupca i prodavca u pogledu preuzimanja troškova prevoza, troškova osiguranja, raznih taksi i rizika.

Te klauzule su:
1. EXW – franko fabrika;
2. FCA – franko prevoznik;
3. FAS – franko uz bok broda;
4. FOB – franko brod;
5. CFR – cena sa vozarinom;
6. CIF – cena sa osiguranjem i vozarinom;
7. CPT – vozarina plaćena do ...;
8. CIP – vozarina i osiguranje plaćeni do ...;
9. DAF – isporuÄŤeno granica;
10. DES – isporuÄŤeno franko brod;
11. DEQ – isporuÄŤeno franko obala i ocarinjeno;
12. DDU – isporuÄŤeno, neocarinjeno;
13. DDP – isporuÄŤeno, ocarinjeno.


Megaboard:

Plakatna površina


Negativna tražnja:

Nastaje kada veći deo trĹľišta ne Ĺľeli proizvod, pa je ÄŤak nspreman da plati odreÄ‘enu cenu da bi izbegao proizvod ili uslugu.


Javni dug:

U sluÄŤajevima kada se pojavljuje budĹľetski deficit koji se, zajedno sa eventualnim gubicima drĹľavnih, javnih preduzeća, mora finansirati iz nekih izvora, drĹľava, ako ne Ĺľeli monetarnu nestabilnost i finansiranje deficita emisijom novca, je prinuÄ‘ena da se zaduĹľuje. Upravo tim zaduĹľivanjem, kao i direktnim zaduĹľivanjem drĹľavnih i javnih preduzeća (kod privrede, stanovništva, i u inostranstvu) nastaje javni dug.

Javni dug predstavlja kumulirani budĹľetski deficit niza godina, i ÄŤesto moĹľe preći i vrednost društvenog proizvoda (poznato je da je jedan od uslova pristupa Evropskoj uniji javni dug manji od 60% društvenog proizvoda).


Head hunter:

Lovac na talente


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana