upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Web master:

Urednik Internet stranice


Monopol:

TrĹľišna situacija gde na strani ponude stoji samo jedan prodavac, a na strani traĹľnje mnoštvo kupaca; takoÄ‘e, pravo drĹľave da jedina bude prodavac odreÄ‘ene robe.


Instant messaging:

Slanje direktnih poruka


Attachment:

Prilog


Point of sale (POS):

Mesto prodaje


Neto:

Čist iznos po odbitku određenih delova. Primer: neto plata - lični dohodak po odbitku poreza koji se na njega plaćaju; neto težina - težina predmeta po odbitku težine ambalaže; neto izvoz - izvoz umanjen za uvoz.


Platni bilans:

Pregled svih ekonomskih transakcija obavljenih u odreÄ‘enom periodu (najÄŤešÄ‡e godinu dana) izmeÄ‘u rezidenata (stalnih stanovnika) jedne zemlje i rezidenata drugih zemalja. Statistika platnog bilansa prihvata princip registrovanja transakcija u momentu prelaska granice.


Software:

Programska podrška


Investicioni fondovi:

Posrednici izmeÄ‘u pojedinaca i domaćinstava kao investitora i preduzeća ili drĹľave kao emitenta vrednosnih papira. Investicioni fond, u stvari, predstavlja ›portfolio akcija, obveznica i ostalih hartija od vrednosti kupljen udruĹľenim sredstvima individualnih investitora, kojim upravlja
profesionalna investiciona kompanija.

ZnaÄŤi, investiciona kompanija (koja u svom sastavu moĹľe imati i više investicionih fondova) je finansijska institucija koja, emitovanjem svojih akcija, od sitnih investitora sakuplja sredstva, a kupovinom tuÄ‘ih hartija od vrednosti formira diversifikovani portfolio sa srazmernim uÄŤešÄ‡em svakog akcionara u njemu.

Upravljanje tim portfoliom investiciona kompanija sprovodi u ime i u najboljem interesu njenih akcionara, ali oni, ipak, podnose celinu investicionog rizika koji potiÄŤe iz poslovnih aktivnosti kompanije. Ovo je suštinska razlika izmeÄ‘u investicionih fondova i banaka, pošto investicioni fondovi ne garantuju oÄŤuvanje uloĹľenih sredstava. S druge strane, za razliku od banaka, investicioni fondovi ne nude fiksnu kamatu već dividende, kamate i kapitalnu dobit ÄŤija visina zavisi od naÄŤina ulaganja sredstava u fond. Visina prihoda ÄŤlana investicionog fonda zavisi od veštine upravljanja ulaganjima fonda od strane profesionalne uprave.


Jet lag:

Poremećaj uzrokovan brzom promenom vremenskih zona tokom letenja avionom


Svetska trgovinska organizacija (engl. World Trade:

Ima za osnovni cilj da promoviše slobodnu trgovinu, uveravajući zemlje da bi trebalo da smanjuju uvozne carine i druge barijere koje se nameću otvorenom trĹľištu. WTO je osnovana 1995. god. i predstavlja sukcesora medjunarodnog sporazuma koji je bio poznat pod imenom GATT - Opšti sporazum o carinama i trgovini (General Agreement on Tariff and Trade). WTO je jedina agencija u svetu koja se bavi nadgledanjem pravila u meÄ‘unarodnoj trgovini. Ona olakšava protok roba i usluga kao i rešavanje eventualnih nesporazuma izmeÄ‘u nekih zemalja ÄŤlanica.


Aukcija:

Pod aukcijom se podrazumeva javna prodaja izloĹľene robe putem nadmetanja (licitacije) kupaca. Na aukcijama se prodaju:
1) robe nestandardnog kvaliteta, koje se stoga ne mogu prodavati na berzi, a potrebno je da se obezbedi njihov promet u velikim koliÄŤinama; takve robe su vuna, koĹľa, krzno i sl.;
2) lako kvarljive robe, pretežno prehrambene, koje je potrebno prodavati brzo, obično u lukama istovara, (na primer spadaju sveže voće i povrće);
3) retki umetniÄŤki i drugi skupoceni predmeti (npr. antikviteti), retke i skupocene Ĺľivotinje (punokrvni trkaÄŤki konji) i sl.;
4) stvari koje se prodaju po sili zakona: oduzete na carinarnici, imovina (prilikom prisilne naplate duga).
Prodaju na aukciji moĹľe vršiti sam vlasnik, ili ÄŤešÄ‡e struÄŤno lice - aukcionar.
Zainteresovanim kupcima aukcionar pre aukcije pokazuje robu, a za vreme aukcije roba je izloĹľena pred kupcima. Prodaja se vrši onom kupcu koji ponudi najvišu cenu. Nadmetanje moĹľe ići:
1) od startne cene naviše, podizanjem cena;
2) od startne cene naniĹľe, spuštanjem cena (holandska aukcija).
Sistemom aukcije se mogu prodavati i hartije od vrednosti.


Hipotekarne banke:

Specijalizovani finansijski posrednici koji pokrivaju deo trĹľišta kapitala. Hipotekarne banke se bave davanjem komunalnih zajmova i hipotekarnih kredita sektoru stanovništva, a sredstva se uglavnom prikupljaju emitovanjem, na osnovu prikupljenih hipoteka, dugoroÄŤnih hipotekarnih zaloĹľnica koje se vrednuju na trĹľištu hartija od vrednosti. Hipotekarne banke su
karakteristiÄŤne po otpimalnoj usklaÄ‘enosti roÄŤnosti izvora i plasmana. ZnaÄŤajne su zato što finansiraju razvoj gradova, izdvajanjem sredstava za izgradnju infrastrukture i drugih objekata.


Koncern:

Je najviši stepen monopolistiÄŤkog udruĹľivanja preduzeća. On ujedinjuje preduzeća raznih grana proizvodnje koja u potpunosti gube svoju samostalnost. Koncern obuhvata jedinstvenim kapitalom više preduzeća, tako da matiÄŤno preduzeće (tzv. krovno preduzeće) svojim kapitalom uloĹľenim u druga preduzeća (tzv. preduzeća kćeri) i uÄŤešÄ‡em u njihovoj upravi kontroliše njihovo poslovanje. Privredna struktura koncerna je vertikalna ili horizontalna: vertikalni concern ujedinjuje preduzeća razliÄŤitih meÄ‘usobno povezanih proizvodnih faza, dok horizontalni koncern ujedinjuje preduzeća iste poslovne delatnosti. Koncerni su dobili prvi put svoju zakonsku definiciju u nemaÄŤkom Zakonu o akcionarskim društvima iz 1937. godine.


City break:

Kratko putovanje


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana