upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Draft:

Nacrt


Bilateralizam:

Oblik meÄ‘unarodne trgovine koji je uveden posle Velike ekonomske krize 1929-33. godine. Ovaj oblik trgovine se primenjuje izmeÄ‘u zemalja koje nemaju konvertibilne valute. Pojednostavljeno reÄŤeno, bilateralizam predstavlja odreÄ‘enu vrstu trampe, tj. ''roba za robu''. Pošto zemlje partneri nemaju konvertibilne valute, vrednost roba koje se razmenjuju izraĹľava se u nekoj konvertibilnoj valuti, najÄŤešÄ‡e u DEM ili USD. IzraĹľavanje u istoj, konvertibilnoj valuti se vrši da bi se u trgovini razmenile iste vrednosti, dok praktiÄŤnog kretanja novca iz jedne zemlje u drugu nema. Postoji samo tok robe. Tok novca moĹľe da nastane samo ako jedna zemlja ne isporuÄŤi svu robu po dogovoru, a plaćanje se vrši u dogovorenoj konvertibilnoj valuti (obiÄŤno je to ona mvaluta po kojoj je vršen obraÄŤun). Bilateralizam je veoma nepogodan oblik trgovanja za zemlje koje u njemu uÄŤestvuju, jer u razmenu ulaze i one robe koje se inaÄŤe ne bi razmenjivale tj. kupovale od druge zemlje. TakoÄ‘e, zbog neusaglašenosti kretanja robe iz zemlje u zemlju nastaju razni poremećaji koji mogu opasno da destabilizuju situciju u jednoj od zemalja. Postoji još jedna negativna strana bilateralizma: zemlja koja bi, sa drugom zemljom partnerom, u normalnim okolnostima, ostvarila suficit u meÄ‘usobnoj razmeni i po tom osnovu ostvarila devizni prihod i tako pokrila deficit koji ima u razmeni sa nekom drugom zemljom, ne ostvaruje ga, jer je primorana da uvozi nepotrebnu robu i to najÄŤešÄ‡e lošeg kvaliteta. Kao krajnji rezultat ta zemlja u svom deviznom bilansu mora da iskaĹľe deficit (odliv neto deviznih
sredstava iz zemlje).


Frindž benefits (engl. Fringe benefits):

Posebne pogodnosti u formi specijalnih primanja u novcu i naturi mimo tekućih zarada, na koje se plaćaju redovni porezi. Fringe benefits fiskalno se gotovo ne zahvataju ili se izuzetno blago poreski opterećuju. Ove pogodnosti (koristi) proistiÄŤu iz zaposlenja (radnog odnosa) ili izvršenja usluga radnika i nameštenika poslodavcu, a padaju na teret
troškova poslodavca ÄŤime se praktiÄŤno umanjuje poreska osnovica. Interesi zaposlenih za tzv. posebne pogodnosti: smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje marginalne poreske stope pri oporezivanju dohotka, rast imidĹľa i olakšavanje svakodnevnog Ĺľivota (npr. bonovi za ruÄŤak, privatna upotreba sluĹľbenog automobila, besplatne avionske karte). Interesi poslodavaca su: iskazivanje niĹľih troškova radne snage, manje plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, stimulisanje radnika, itd. Posebne pogodnosti, iako su vaĹľni stimulansi u biznisu, dovode do erozije poreske osnovice i nepraviÄŤnosti u oporezivanju. Stoga, u većini zemalja poslodavac je po zakonu obavezan da dostavi poreskoj adiministraciji podatke o svim vrstama naknada isplaćenih zaposlenim licima, ukljuÄŤujući i fringe benefits. U SAD su osnovane specijalne firme za menadĹľment konsalting koje usavršavaju šeme specijalne kompenzacije za menadĹľere. Specijalnim dodatnim nagraÄ‘ivanjem privlaÄŤe se i zadrĹľavaju vrhovni menadĹľeri - npr. nuÄ‘enjem opcije paketa deonica firme oni postaju ortaci, koji teĹľe da ostvare maksimalne kapitalne dobitke sa poreskim povlasticama.


Copywritter:

Osoba zaduĹľena za osmišljavanje tekstova i poruka


Apresijacija:

Povećanje vrednosti valute u odnosu na druge valute na → deviznom trĹľištu, ili generalno povećanje vrednosti bilo kog oblika aktive.


Hedging:

Izbegavanje ili umanjenje rizika


Berzanski indeksi:

IzraÄŤunavaju se stavljanjem u odnos proseka cena odreÄ‘enog broja akcija u datom trenutku sa prosekom cena istih akcija iz nekog prethodnog trenutka. Oni nam pokazuju kakva je → konjunktura, odnosno privredna aktivnost firmi koje se kotiraju na berzi u nekom periodu. Dakle, to je
najopštiji pokazatelj na osnovu kojeg moĹľemo videti kako se "kretalo" trĹľište, tj. odnos ponude i traĹľnje akcija tog dana. Ukoliko su cene akcija drastiÄŤno skoÄŤile (usled pozitivne konjunkture) to će dovesti do pozitivnih efekata na berzanski indeks (on će rasti) i obratno. Neki od najpoznatijih berzanskih indeksa na svetskim berzama su:
- Dow Jones Index - pokazuje kretanje cena akcija na Njujorskoj berzi (NYSE). (datira još od 1897. kada je sluĹľio samo za raÄŤunanje proseka za delatnosti kao sto su industrija i Ĺľeleznica). Danas se kao najpoznatiji uzima DJIA (Dow Jones Industrial Average) kojim se izraĹľava prosek cena 30 (blue chip) akcija industrijski najjaÄŤih preduzeća.
- Nikkei - jeste prosek cena akcija na Tokijskoj berzi i prvi put je uveden 1949.god. Za njegovo izraÄŤunavanje koristi se "paket" od 225 akci- ja sa mogućnošÄ‡u zamene svega 6 godišnje (6 izaÄ‘e i 6 drugih akcija uÄ‘e).
- FT-SE - je prosek cena akcija koji objavljuje Londonska berza po istom principu kao i sve prethodne.
Pored napred navedenih postoje još i Hang Seng (Hong Kong), CAC General Index (Paris), ›Amex Index, Nasdaq (vanberzansko trĹľište akcijama), Topix (Tokio)…


Chain of supply:

Lanac nabavke


Headquarter:

Komandno mesto


CMS (content management system):

Sistem za upravljanje sadrĹľajem


Peer-to-peer:

Razmena datoteka


Stejk holderi (engl. Stake holders):

Veći broj zainteresovanih i uticajnih grupa koje opredeljuju poslovanje i poloĹľaj jednog preduzeća. Njihove aspiracije, msnaga, karakter uticaja odreÄ‘eni su konstelacijom razliÄŤitih varijabli: ekonomske, politiÄŤke, tehnološke i socijalne prirode.
Razlikuju se interni i eksterni stejk holderi. Interni stejkholderi su zaposleni, akcionari i odbor direktora, a eksterni su oni u ÄŤijoj se interakciji kreira poslovni ambijent: mediji, sindikat, potrošaÄŤi, konkurencija, dobavljaÄŤi, finansijske institucije, vlada i posebne interesne grupe.


Akreditiv (dokumentarni akreditiv):

Je bankarski posao kojim se akreditivna banka (banka u kojoj je otvoren akreditiv) po zahtevu svog komitenta (lice koje otvara akreditiv) obavezuje da sama ili preko druge banke (banke korespondenta) izvrši isplatu odreÄ‘enog iznosa u korist ili po nalogu trećeg lica - korisnika akreditiva kada on preda odreÄ‘ena dokumenta kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze. Primer: prodavac predajom teretnice (hartija od vrednosti koja pokazuje da je roba predata prevozniku) dokazuje da je poslao robu koja je predviÄ‘ena u ugovoru i tada moĹľe da naplati kod banke ugovorenu sumu. Akreditiv doprinosi sigurnosti, naroÄŤito u meÄ‘unarodnim plaćanjima, jer kupac plaća tek kada ima dokaz da je roba poslata, a prodavac zna da će mu biti plaćeno ÄŤim banci dostavi dokaze da je robu poslao. Plaćanje putem akreditiva je vrlo skupo pošto prouzrokuje visoke troškove bankarskih usluga, ipak, kada se posluje na visoko riziÄŤnim trĹľištima, kao što su na primer zemlje u tranziciji, većina plaćanja se obavlja preko akreditiva.


Prepaid:

Plaćanje unapred


Update:

OsvjeĹľiti, aĹľurirati


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana