upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Merčendajzing (engl. merchandising):

Pojam novijeg datuma u marketingu, nastao u SAD, kao rezultat napora distributivnih kompanija da poboljšaju rentabilnost svoje prodajne mreĹľe. Danas se posmatra mnogo šire – I praktiÄŤno se koristi u svakoj odluci, od nabavke proizvoda do njegove konaÄŤne realizacije, ukljuÄŤujući i postprodajne usluge. Nastanak merÄŤendajzinga je u tesnoj vezi sa: primenom samousluĹľivanja u maloprodaji, stvaranjem velikih prodajnih objekata, povećanjem broja proizvoda i drugim trendovima u modernoj maloprodaji.

MerÄŤendajzing je skup tehnika koje treba da minimiziraju troškove, a maksimiziraju obrt robe. U ĹľiĹľi njegovog interesovanja je proizvod. Zato je merÄŤendajzing skup metoda koje daju proizvodu aktivnu ulogu u prodaji, njegovim izlaganjem, predstavljanjem, a u cilju povećanja rentabilnosti.


Damping:

Prodaja robe na inostranom trĹľištu ispod cena sa domaćeg trĹľišta, ili nekog drugog inostranog trĹľišta, i prodaja robe ispod troškova proizvodnje. Postoji i valutni damping koji podrazumeva odrĹľavanje višeg deviznog kursa od → realnog kursa, ÄŤime se pojeftinjuje izvoz a poskupljuje uvoz. Sve vrste dampinga su zabranjene.


Briefing:

Izveštavanje


Phishing:

Krađa identiteta


Menadžment:

Upravljanje bilo kojim oblikom organizacije (preduzeće, neprofitne organizacije...) koje vodi ostvarivanju postavljenih ciljeva. MenadĹľeri su visoko obrazovani profesionalci, i do njihove pojave je došlo zbog neophodnosti odvajanja vlasnika od direktnog upravljanja preduzećem.


Status najpovlašćenije nacije (engl. Most Favou:

Kada odreÄ‘ena drĹľava dodeli drugoj MFN status, obavezuje se da joj pruĹľi iste trgovinske ustupke koje garantuje i drugim drĹľavama sa istim statusom. ÄŚlanice GATT-a, što je danas preneseno na Svetsku Trgovinsku Organizaciju, su se sporazumele da u meÄ‘usobnim trgovinskim odnosima imaju MFN status. Povlastice koje se dodeljuju zemljama u razvoju, carinskim unijama i zonama slobodne trgovine, predstavljaju dozvoljene izuzetke MFN koncepta.


Diskont:

Ovaj pojam se uvek vezuje za određeni popust. Osnovne vrste diskonta su: količinski, sezonski, gotovinski i diskont po osnovu plaćanja unapred. Količinski diskont je vrsta diskonta koji prodavac nudi za količinski velike narudžbine. Sezonski diskont je vrsta diskonta koji se nudi za kupovinu određenih sezonskih proizvoda koji se daje u cilju prodaje ovih proizvoda pri kraju sezone. Gotovinski diskont se daje kupcu ako plati kupljenu robu u dogovorenom vremenskom periodu. Diskont po osnovu plaćanja unapred se dobija ako se roba plati pre dogovorenog roka.
Sve ove vrste diskonta se ogledaju u tome da prodavac po nekom od ovih osnova odobri kupcu određeni popust u ceni, tj. kupac je u mogućnosti da istu robu kupi po nižoj ceni. Trgovci i drugi poslovni ljudi kreiraju mnoge druge nove tipove diskonta da bi unapredili konkurentnost svoje cenovne politike.


Frindž benefits (engl. Fringe benefits):

Posebne pogodnosti u formi specijalnih primanja u novcu i naturi mimo tekućih zarada, na koje se plaćaju redovni porezi. Fringe benefits fiskalno se gotovo ne zahvataju ili se izuzetno blago poreski opterećuju. Ove pogodnosti (koristi) proistiÄŤu iz zaposlenja (radnog odnosa) ili izvršenja usluga radnika i nameštenika poslodavcu, a padaju na teret
troškova poslodavca ÄŤime se praktiÄŤno umanjuje poreska osnovica. Interesi zaposlenih za tzv. posebne pogodnosti: smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje marginalne poreske stope pri oporezivanju dohotka, rast imidĹľa i olakšavanje svakodnevnog Ĺľivota (npr. bonovi za ruÄŤak, privatna upotreba sluĹľbenog automobila, besplatne avionske karte). Interesi poslodavaca su: iskazivanje niĹľih troškova radne snage, manje plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, stimulisanje radnika, itd. Posebne pogodnosti, iako su vaĹľni stimulansi u biznisu, dovode do erozije poreske osnovice i nepraviÄŤnosti u oporezivanju. Stoga, u većini zemalja poslodavac je po zakonu obavezan da dostavi poreskoj adiministraciji podatke o svim vrstama naknada isplaćenih zaposlenim licima, ukljuÄŤujući i fringe benefits. U SAD su osnovane specijalne firme za menadĹľment konsalting koje usavršavaju šeme specijalne kompenzacije za menadĹľere. Specijalnim dodatnim nagraÄ‘ivanjem privlaÄŤe se i zadrĹľavaju vrhovni menadĹľeri - npr. nuÄ‘enjem opcije paketa deonica firme oni postaju ortaci, koji teĹľe da ostvare maksimalne kapitalne dobitke sa poreskim povlasticama.


Klirinška kuća:

Pravno lice koje moĹľe poslovati samostalno ili u sklopu berze. Njeno pojavljivanje je vezano za sve veći znaÄŤaj terminskih poslova (tj. poslova na dugi rok) u savremenim finansijskim tokovima kapitala. Klirinška kuća igra ulogu garanta u kupoprodajnim odnosima na modernim finansijskim i robnim berzama. Naime, ona se javlja kao posrednik izmedju kupca i prodavca pri ÄŤemu garantuje kupcu isporuku ugovorenog predmeta, a poveriocu naplatu potraĹľivanja. To je jedan vid podizanja sigurnosti u poslovanju na berzama što je inaÄŤe trend danas (smanjiti rizik kako je god to moguće). Kako ovu funkciju klirinška kuća obavlja, tj.iz kojih izvora? I kupac i prodavac su "duĹľni" poloĹľiti odgovarajuću sumu (inicijalni depozit tj. marginu) na raÄŤun klirinške kuće. Ta sredstva se prilagoÄ‘avaju promenama cena na trĹľištu, tzv. Dnevno prilagoÄ‘avanje.


Licitacija:

Nadmetanje pri zakljuÄŤivanju kupoprodajnih i drugih ugovora u robnom prometu. Postoje dva osnovna oblika licitacije: usmena (sastoji se u direktnom nadmetanju prisutnih kupaca, polazeći od unapred odreÄ‘ene prodajne cene) i ofertalna (nadmetanje u vidu pisanih ponuda; najÄŤešÄ‡e se javlja prilikom mzakljuÄŤenja ugovora o graÄ‘enju, ili drugim većim investicijama). Kod obe vrste licitacija moĹľe se zahtevati da uÄŤesnici na licitaciji prethodno uplate odreÄ‘eni iznos na ime kaucije, ili da podnesu bankarsku garanciju, što se posebno javlja kod meÄ‘unarodnih licitacija.


Prestrukturiranje:

Obuhvata tri nivoa: nivo privrede, nivo grane i nivo preduzeća. Na nivou privrede vrše se promene u strukturi privrednih grana (npr. promena odnosa izmeÄ‘u industrije i usluĹľnih delatnosti). Drugi nivo se odnosi na pojedine privredne grane i podrazumeva prelazak firmi iz npr. teške u elektroindustriju. Prestrukturiranje na nivou preduzeća ima ÄŤetiri dimenzije: promene u strukturi proizvodnje, investicija, zaposlenosti i interne organizacije.


HR:

Ljudski potencijali


Corporate development manager:

Rukovodilac razvoja


Goodwill:

Dobar glas


Kasa-skonto:

Predstavlja jedan od kreditnih uslova plaćanja koje preduzeće nudi svojim kupcima. Ukratko to je popust na koji kupac proizvoda moĹľe raÄŤunati ukoliko izmiri svoju obavezu do nekog unapred utvrÄ‘enog roka (taj rok se u literaturi naziva diskontni period tj. period u kojem vaĹľi kasa skonto). NajÄŤešÄ‡e je izraĹľen procenualno i to od vrednosti celokupnog prihoda ostvarenog prodajom proizvoda ili usluge. Tako da ako negde vidimo da su kreditni uslovi 3/20 neto 50 to znaÄŤi da nam je poverilac odobrio 3% kasa skonta ako izmirimo našu obavezu u roku od 20 dana (diskontni period), pri ÄŤemu je vreme dospeća obaveze u roku od 50 dana. Da li se voÄ‘enjem politike kreditnim uslovima postiĹľu pozitivni ili negativni rezultati utvrdjuje se na osnovu poreÄ‘enja dodatnih troškova uzrokovanih kasa skontom i dodatnih koristi ostvarenih istim.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana