upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Small talk:

Neobvezni razgovor


Cena:

KoliÄŤina novca koju treba platiti za odreÄ‘enu jedinicu robe ili usluge. Nivoi i dinamika cena odreÄ‘eni su brojnim, preteĹľno društvenim faktorima. Svi oni utiÄŤu na cene preko sledeće ÄŤetiri komponente: proseÄŤne društvene cene, trĹľišnog uticaja na cene, drĹľavnog uticaja na cene i uticaja konkretne firme na cene. Dva osnovna pojavna oblika cena u praksi poslovanja jesu → cena koštanja, ili ulazna cena, i → prodajna cena, ili izlazna cena.


OTC tržište:

Prodaja deonica van berze


Pakt za stabilnost JIE:

Dokument potpisan 10. jula 1999. god. u Kelnu, na inicijativu EU. Evropa je odluÄŤila da pokuša da reši problem Balkana, odnosno JugoistoÄŤne Evrope, i demonstrira svoju politiÄŤku moć, pored ekonomske koju svakako ima. U tom pokušaju su joj pomogle i druge drĹľave, meÄ‘unarodne
institucije i organizacije, podeljene na: uÄŤesnike (ÄŤlanice EU, drĹľave regiona, SAD, Rusija, Turska, OEBS, Evropska komisija i predstavnici Saveta Evrope), pomaĹľuće drĹľave, organizacije i institucije (Kanada, Japan, UN, WEU, NATO, UNHCR, EBRD, EIB, MMF, Svetska banka) i posredniÄŤke inicijative (Royamont process, Centralnoevropska inicijativa – CEI, SECI itd.). Osnovni ciljevi Pakta su trajni mir, prosperitet i vraćanje stabilnosti u ovaj deo Evrope. Od ostalih ciljeva javlja se i Ĺľelja za stvaranjem jednog transatlanskog programa i saradnje EU i SAD u rešavanju meÄ‘unarodnih problema.

Ideja je da se kroz Pakt nametnu standardi i norme koje svaka zemlja koja namerava ući u EU mora ispuniti. Takođe se radi na razvijanju dobrosusedskih odnosa i zone slobodne trgovine.

Pakt funkcioniše kroz tela koja su oformljena u okviru njega, i to su: Regionalni okrugli sto za JIE, specijalni koordinator Pakta i tri radna stola. Regionalni okrugli sto je "kišobran" pod ÄŤijom su nadleĹľnošÄ‡u tri pomenuta stola i njegov zadatak je da utvrdi da li je ostvaren progres ili ne. Specijalni koordinator predsedava Regionalnim okruglim stolom i odgovoran je za ostvarivanje ciljeva direktno
Evropskoj komisiji. Njegovo sedište je u Solunu, GrÄŤka.
Kako su tri osnovna problema vezana za politiÄŤku, ekonomsku i vojnu nestabilnost regiona, paktom su osnovana i tri radna stola. Prvi se bavi demokratizacijom drĹľava i ljudskim pravima, drugi ekonomskom rekonstrukcijom i saradnjom u regionu, a treći bezbednošÄ‡u i kontrolom naoruĹľanja.


Conference call:

Konferencijski poziv


Diferencirane cene:

Ovaj pojam podrazumeva da su cene istog proizvoda jednog proizvoÄ‘aÄŤa na razliÄŤitim trĹľištima razliÄŤite, tj. isti proizvod se na dva ili više trĹľišta prodaje po razliÄŤitim cenama. Ova pojava je posledica uticaja brojnih faktora:

a)  transportni troškovi i troškovi osiguranja;
b)  pakovanje i ambalaĹľa: razliÄŤita trĹľišta, sa razliÄŤitim klimatskim uslovima, zahtevaju posebne vrste pakovanja i ambalaĹľe;
c)  troškovi posredovanja: što postoji više posrednika u jednom lancu kretanja robe od proizvoÄ‘aÄŤa do krajnjeg kupca, to će cena proizvoda biti veća, jer će ukljuÄŤivati proviziju svakog od ovih posrednika;
d)  carinski i poreski propisi: ovo su bitni faktori koji utiÄŤu na diferenciranje cena, jer nije isto, kada izvozimo neku robu, da li je carina na tu robu 5% ili 15% u zemlji uvoznika;
e)  specifiÄŤni zahtevi kupaca: u smislu razliÄŤitog dizajna, tehnoloških karakteristika, kvaliteta, itd.;
f)  cenovna elastiÄŤnost traĹľnje: u zavisnosti od toga da li je na nekom trĹľištu visoka ili niska elastiÄŤnost traĹľnje, prodavac (ne) moĹľe da povećava cenu proizvoda. U sluÄŤaju visoke elastiÄŤnosti traĹľnje, male promene u ceni izazvaće veće promene u traĹľnji, ali u suprotnom smeru. Obrnuto vaĹľi za sluÄŤaj niske elastiÄŤnosti traĹľnje. InaÄŤe, niska elastiÄŤnost traĹľnje je odlika monopolizovanih trĹľišta, dok je visoka elastiÄŤnost traĹľnje karakteristiÄŤna za ona trĹľišta na kojima postoji veća konkurencija.


Ažio/disažio:

Svaka hartija od vrednosti ima nominalnu i trĹľišnu cenu (koje su retko kada iste). Nominalna vrednost hartije od vrednosti jeste ona vrednost po kojoj je ta hartija izdata i taj iznos piše na samom plaštu hartije. TrĹľišna vrednost hartije od vrednosti je ona vrednost koja se formira izmeÄ‘u ponude i traĹľnje na trĹľištu, ili pojednostavljeno, izmeÄ‘u kupca i prodavca.
Kada je trĹľišna vrednost veća od nominalne, ostvaruje se pozitivna razlika u ceni i tada je reÄŤ o aĹľiju. Obrnuto, kada je trĹľišna vrednost manja od nominalne reÄŤ je o disaĹľiju.


Devizni režim:

Skup propisa koji regulišu poslovanje devizama i valutama u vezi sa platnim prometom sa inostranstvom. TakoÄ‘e podrazumeva poslovanje ÄŤija je posledica sticanje, raspolaganje ili otuÄ‘ivanje stranih sredstava plaćanja - deviza. Sinonim je devizno poslovanje.


Državna trgovina:

Trgovina u kojoj je drĹľava ili glavni kupac ili glavni snabdevaÄŤ. DrĹľava ispoljava najveći uticaj u oblasti spoljne trgovine, uticaj koji se ne oseća u toj meri u drugim sektorima privrede. Tradicionalni sektor koji potpada pod njen uticaj je snadbevanje vojske. MeÄ‘utim, posle Drugog svetskog rata drĹľava se pojavljuje na trĹľištu u ulozi neposrednog uÄŤesnika u robnoj razmeni. Ona moĹľe da prodaje viškove poljoprivrednih proizvoda, da nabavlja iste radi stvaranja robnih rezervi ili da interveniše na trĹľištu u cilju zaustavljanja nepovoljnih kretanja. DrĹľavna trgovina moĹľe da se kreće od apsolutnog monopola u spoljnoj trgovini, do trgovine samo odreÄ‘enim proizvodima od strateškog znaÄŤaja za nacionalnu privredu. Osnovni nedostatak drĹľavne trgovine jeste u tome što ona ne vrši izbor najpovoljnijih ponuda za kupovinu ili prodaju, jer prilikom izbora ne uzima u obzir samo ekonomske faktore, već i politiÄŤke, i druge.


Devizni kurs:

Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. U normalnim prilikama devizni kurs se kreće oko deviznog pariteta tj. zvanično utvrđene vrednosti nacionalnog novca izražene u zlatu, specijalnim pravima vučenja ili nekoj stabilnoj valuti. Preko deviznog kursa se uspostavlja veza
između cena u zemlji i u inostranstvu. Postoji nekoliko vrsta deviznih kurseva:

1. fiksni - koji su određeni od strane centralne banke,
2. puzajući - kod kojih je propisan raspon mogućih dnevnih promena,
3. fleksibilni - ÄŤije kretanje nije niÄŤim ograniÄŤeno,
4. voÄ‘eni - to je posebna vrsta fleksibilnih kurseva, s'tim što centralna banka interveniše iz deviznih rezervi. Primenjuje se u SAD, Japanu, Kanadi i drugim zemljama.
5. višestruki - istovremeno se primenjuje više kurseva, (primenjivali su se u JuĹľnoj Americi i Jugoslaviji).


Svič (engl. switch) poslovi:

U berzanskoj terminologiji oznaÄŤavaju poslove kojima se subjekti prilikom kupoprodaje →aktive (hartija od vrednosti ili deviza) obezbeÄ‘uju od neĹľeljenog dejstva promena cena. Ovi (switch ili swap) poslovi se odnose na teĹľnju kupca akcija ili deviza da kupi aktivu po jednoj ceni danas (promptno), a da je posle nekog vremena proda (terminski) po nekoj unapred utvrÄ‘enoj ceni. To unosi dozu sigurnosti u poslovanje na berzama. Ove se transakcije još nazivaju i vezanom prodajom iz razloga što mi kupujemo, ali istovremeno i prodajemo neku aktivu. Obrnuti sluÄŤaj je ako prodavac aktive proda po nekoj ceni danas i ugovara kupovinu iste aktive posle npr. 6 meseci po limitiranoj ceni. Tu se, dakle, vrši konverzija jedne aktive u drugu sa namerom iskljuÄŤivanja rizika kolebanja trĹľišnih
cena (kod akcija) i deviznih kurseva (kada se radi o kupoprodaji deviza). Na primeru jedne banke koja se bavi switch poslovima na deviznom trĹľištu najlakše je uoÄŤiti o ÄŤemu se zapravo radi. Ukoliko banka poseduje dolare, a potrebne su joj u datom trenutku funte, ona će promptno prodati dolare da bi kasnije (terminski) kupila istu koliÄŤinu dolara po unapred utvrÄ‘enom kursu.


Baby boomeri:

Generacija rođena nakon II. svjetskog rata


Barter (kompenzacioni) aranžmani:

Isporuka robe se plaća robom. VaĹľno je da se pravilno utvrdi vrednost robe. Visokorazvijene zemlje imaju bolju pregovaraÄŤku poziciju za utvrÄ‘ivanje vrednosti robe. Kompenzacioni poslovi se dozvoljavaju po našem zakonu samo ako zemlja u koju izvozimo ima platnobilansne teškoće, ako se kroz taj uvoz obezbeÄ‘uju sirovine(energenti) za našu privredu i ako se obezbeÄ‘uju deficitarne robe. Videti: bilateralni sporazumi.


Showroom:

IzloĹľbeni prostor


Akcije na ime:

Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Ti podaci se moraju uneti u knjigu akcionara akcionarskog društva (akcionarsku knjigu). OsnivaÄŤke akcije se najÄŤešÄ‡e izdaju kao akcije na ime, ali nije obavezno. Akcije na ime mogu glasiti samo na jedno lice, pravno ili fiziÄŤko, kada pravo koje je u toj akciji zagarantovano moĹľe ostvariti samo lice koje je u njoj naznaÄŤeno, tj. upisano u knjigu akcionara, ili njegov pravni naslednik. Mogu se prenostiti indosamentom – pismenom izjavom na samoj ispravi, kao i predajom akcije. Statut akcionarskog društva moĹľe predvideti prenos takve akcije samo uz njegovu saglasnost. Tada je reÄŤ o tzv. vinkuliranoj akciji na ime, koja je, prema zakonskoj regulativi, hartija od vrednosti po naredbi. Karakteristika tih akcija je da je njihov promet oteĹľan.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana