upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nadzorni odbor:

Telo za ostvarivanje kontrolne funkcije u društvima kapitala. Osim drugih modaliteta ostvarivanja ove funkcije, poput revizora, unutrašnje kontrole, kontrolora knjiga, eksperta manjine po kapitalu i sliÄŤno, vlasnici društava kapitala preko svoje skupštine (izuzev predstavnika zaposlenih, koji se
biraju na naÄŤin utvrÄ‘en kolektivnim ugovorom) mogu imenovati i poseban organ – nadzorni odbor. Sva relevantna pitanja bitna za rad nadzornog odbora reguliš se ili samim zakonom ili statutom i poslovnikom o radu (moĹľe i kombinovano što je i najÄŤešÄ‡i sluÄŤaj). Nadzorni odbor, po pravilu: vrši nadzor nad radom uprave društva kapitala i izvršnog odbora direktora, pregleda periodiÄŤne i godišnje obraÄŤune i utvrÄ‘uje da li su sastavljeni u skladu sa propisima, pregleda i usvaja izveštaje ovlašÄ‡enih revizora, utvrÄ‘uje da li se poslovne knjige i druga dokumenta društva vode uredno i u skladu sa propisima, a moĹľe ih dati i na veštaÄŤenje; pregleda izveštaje koji se podnose skupštini o poslovanju, bilansima I poslovnoj politici preduzeća; pregleda predloge za raspodelu dobiti; donosi poslovnik o svom radu. Osim ovog opšteg delokruga, nadzorni odbor moĹľe imati i specijalni delokrug: sazivanje skupštine pod odreÄ‘enim uslovima, uÄŤestvovanje u radu skupštine, davanje predloga za dnevni red skupštine, zastupanje društva u sporu protiv uprave društva i sliÄŤno. ÄŚlanovi nadzornog odbora mogu biti opozvani na isti naÄŤin na koji su birani. S druge strane, pitanje imovinske odgovornosti ÄŤlanova nadzornog odbora za štetu koju svojim ÄŤinjenjem ili neÄŤinjenjem prouzrokuju društvu kapitala, ÄŤak i ako je u odreÄ‘enoj meri u zakonodavstvu i regulisano, u praksi ostaje priliÄŤno nedefinisan i retko primenjiv oblik odgovornosti.’


Karensi bord (engl. currency board) ili valutni od:

Institucija koja emituje papirni i kovani novac, potpuno konvertibilan, u stranu valutu koja u ovom sluÄŤaju ima karakter rezervne valute, i to po fiksnom kursu, koji je po pravilu definisan zakonom. U našoj literaturi i praksi, karensi bord se naziva valutni odbor. SliÄŤno kao u nekadašnjem zlatnom standardu, i u sistemu valutnog odbora automatski se emituje ili povlaÄŤi domaći novac u meri u kojoj postoji ekvivalentan priliv ili odliv deviza.

Valutni odbor je razliÄŤit od sistema fiksnog deviznog kursa prvenstveno zbog toga što vlasti podreÄ‘uju ekonomsku politiku odrĹľavanju fiksnog deviznog kursa, i to vezujući domaću za neku stranu valutu, odnosno garantujući konvertibilnost.
KljuÄŤni kvalitet ove institucije je što ona garantuje konvertibilnost, cenovnu i monetarnu stabilnost, a istovremeno podstiÄŤe spoljnu trgovinu sa konvertibilnim deviznim podruÄŤjima i stimuliše direktne i portfolio strane investicije u domaću privredu.


Transakcija:

Predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.


Bilans stanja (balance sheet):

Dvostrani finansijski izveštaj koji daje pregled → aktive i → pasive. Aktiva predstavlja sredstva a pasiva izvore sredstava, što automatski znaÄŤi da strane bilansa moraju da budu u ravnoteĹľi, jer zapravo prikazuju jednu istu stvar sa dva aspekta.


Stand by:

Na ÄŤekanju


Hardware:

FiziÄŤki deo raÄŤunara


Baby bond:

Izraz za emisije obveznica s niĹľom nominalnom vrednošÄ‡u


Avans:

Predstavlja odreÄ‘eni iznos novca koji se daje ili traĹľi unapred, pre obavljanja odreÄ‘enog posla. Koristi se kao sredstvo kojim se obe strane obezbeÄ‘uju od neizvršenja ugovornih obaveza.


Carina:

Porez na uvezena dobra.


Pablik rilejšn (engl. Public relation):

Svi oblici neplaćenog I nepersonalnog obraćanja okruĹľenju, pomoću medija masovnog komuniciranja kao što su televizija, radio, novine i drugi. Osnovni cilj je sticanje poverenja javnosti.


Software:

Programska podrška


Investicije:

Ulaganja privremeno slobodnih sredstava, kako u osnovne fondove (zgrade, mašine i sl.) tako i ulaganja u neke druge poslove koji zahtevaju izrazito velika novÄŤana sredstva i ÄŤiji je period korišÄ‡enja efekata tih investicija duĹľi od godine dana (doškolovavanje kadrova, istraĹľivanje i razvoj,
reklama itd.). Osnovna klasifikacija investicija obiÄŤno se vrši na direktne i portfolio investicije.

Direktne investicije su ulaganja vlasnika kapitala pri kojima puna kontrola nad implementacijom projekta ostaje u rukama vlasnika. Dakle, vlasnik kapitala određuje gde, kada i kako će uložiti svoj kapital.

Portfolio investicije su napredniji naÄŤin investiranja. To je ulaganje u kupovinu raznih hartija od vrednosti. Kao najtipiÄŤniji oblik portfolio investicija javlja se ulaganje u obveznice (bonds) emitovanih od strane drĹľave, njenih agencija, poslovnih banaka ili preduzeća. Vrlo je ÄŤest sluÄŤaj da imamo više mogućnosti za plasman kapitala uz istovremeni manjak sredstava. Dakle, sa tim se sredstvima
treba ponašati vrlo oprezno i svaku alternativu treba kvantitativno izmeriti i oceniti kako ne bismo ili ostvarili gubitak ili ispustili oÄŤekivanu dobit (oportunitetni trošak).
MoĹľemo govoriti o neto investicijama (proširenju kapaciteta i obima aktivnosti uopšte) i bruto investicijama (koje pored neto ukljuÄŤuju i ulaganja u odrĹľanje postojećeg obima aktivnosti - po pravilu iz amortizacionih fondova).
Da bismo ocenili koji je investicioni projekat "isplativiji" tj. efikasniji, stoji nam na raspolaganju niz metoda koje se mogu podeliti u dve osnovne grupe: dinamiÄŤke (neto sadašnja vrednost i interna stopa prinosa) i statiÄŤke (period povraćaja, reciproÄŤna vrednost perioda povraćaja i metod raÄŤunovodstvene stope prinosa).

Osnovna razlika izmeÄ‘u ova dva metoda je ta što statiÄŤke metode ne uvaĹľavaju vremensku vrednost novca, što je osnova razumevanja investicija. Ukratko objasnjeno to bi znacilo da je vrednost 100$ danas razliÄŤita od vrednosti 100$ sledeće godine (ali ne zbog inflacije, što bi bio sluÄŤaj kod nas već zato što bismo mogli uloĹľiti tih 100$ pa bismo za izvesno vreme imali uloĹľenu sumu uvećanu za iznos kamate.


Event:

Događaj, zabava


Rabat:

Popust u ceni koji prodavci daju kupcima. Popust se daje na osnovu kupljene koliÄŤine (koliÄŤinski rabat), koji moĹľe biti obiÄŤan (nekumulativni) I kumulativni. ObiÄŤan (nekumulativni) rabat obraÄŤunava se posebno za svaku pojedinaÄŤnu kupovinu, a svrha je da svaka pojedinaÄŤna kupovina bude što veća.

Kumulativni popust se daje na ukupno kupljenu koliÄŤinu u odreÄ‘enom vremenskom periodu (npr. zbrajaju se sve kupovine u jednoj godini i na to se odobrava popust), cilj je da se maksimizira prodaja u odreÄ‘enom vremenskom periodu i stvori lojalnost kod kupaca. KoliÄŤinski rabat moĹľe da se obraÄŤuna na naturalno ili vrednosno iskazane koliÄŤine prodate robe. Postoji i trgovinski (funkcionalni) rabat koji se daje trgovini zbog pozicije koju ima u kanalima prodaje preduzeća. IzraĹľava se u procentnom odbitku od cene proizvoÄ‘aÄŤa koji preduzećima u trgovini sluĹľi za pokrivanje troškova poslovanja i dobit. Npr. cene cigareta su iste u svim prodajnim objektima, njih odreÄ‘uje proizvoÄ‘aÄŤ, a trgovina dobija odreÄ‘eni procenat od cene, a ne zaraÄŤunava marĹľu na proizvoÄ‘aÄŤku cenu kao što se radi u većini sluÄŤajeva. Trgovinski rabat moĹľe biti komercijalno ugovoren, ali se ÄŤesto javlja i kao propisan u prometu roba koje su pod drĹľavnom kontrolom (najÄŤešÄ‡e cigarete).


Apresijacija:

Povećanje vrednosti valute u odnosu na druge valute na → deviznom trĹľištu, ili generalno povećanje vrednosti bilo kog oblika aktive.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci Direktorijum

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme Srbije
Turističke destinacijeVREMENSKA PROGNOZA
Trenutna temperatura:


Prognoza za 5 dana