upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hard disk:

ÄŚvrsti disk


Handout:

Letak


Hard sell/soft sell:

Nasrtljiva i meka prodaja


Hardware:

FiziÄŤki deo raÄŤunara


Head hunter:

Lovac na talente


Headquarter:

Komandno mesto


Head of sales:

Rukovodilac prodaje


Hedging:

Izbegavanje ili umanjenje rizika


Hendlanje:

Odrađivanje


High tech:

Visokotehnološki


Home office:

Rad od kuće


Home page:

PoÄŤetna stranica


Hosting:

Smeštaj i odrĹľavanje internetske stranice


HR:

Ljudski potencijali


Hub:

ÄŚvorište


Hyperlink:

Programska veza , poveznica


Hartije od vrednosti:

Pisane isprave ÄŤiji zakoniti imalac moĹľe ostvariti neko subjektivno graÄ‘ansko pravo oznaÄŤeno na hartiji. Zakoniti imalac hartije je lice koje je kao imalac prava oznaÄŤeno na samoj hartiji, odnosno na koje je hartija preneta, dok je obavezno lice izdavalac hartije. Kod hartija od vrednosti postoje dva prava – pravo na hartiji (pravo svojine ili pravo zaloge koje za svoj objekt ima hartiju kao telesnu pokretnu stvar) i pravo iz hartije (po svojoj pravnoj prirodi to je stvarno, obligaciono ili ÄŤlansko pravo).

Hartije od vrednosti mogu biti stvarno-pravne (sadrĹľe neko stvarno pravo na pokretne ili nepokretne stvari), obligaciono-pravne (sadrĹľe neko obligaciono pravo, koje po pravilu glasi na sumu novca; to mogu biti: menica, obveznica, ÄŤek, kreditno pismo) i hartije s pravom uÄŤešÄ‡a (sadrĹľe odreÄ‘ena ÄŤlanska prava imaoca i pravo uÄŤešÄ‡a u dobiti društva; to je akcija).
Prema naÄŤinu kako se imalac hartije od vrednosti legitimiše pri ostvarenju prava iz hartije, i kako se prenose, hartije od vrednosti mogu biti: hartije na donosioca (prenose se predajom; npr. – lutrijski loz), hartije na ime (imalac je oznaÄŤen na samoj hartiji; npr. – obveznica) i hartije po naredbi (prvi imalac je oznaÄŤen na samoj hartiji; prenose se indosamentom, pismenom klauzulom koja se stavlja na
poleđinu hartije).


Hiperinflacija:

Inflacija se smatra hiperinflacijom kada prelazi stopu od 50 % na meseÄŤnom nivou. Negativni efekti hiperinflacije ispoljavaju se pre svega u ekonomskoj sferi a zatim i na socijalnom i politiÄŤkom planu. Hiperinflacija pogubno deluje na ekonomiju, razarajući privredu i finansijsko - bankarski sistem. Negativni efekti hiperinflacije se ogledaju i u procesu redistribucije dohotka i imovine (od siromašnih ka bogatim), zatim utiÄŤu na zamagljivanje opštih ekonomskih odnosa i stanja, oteĹľano je planiranje i kontrola poslovanja, nastaju nestašice robe.


Hipotekarne banke:

Specijalizovani finansijski posrednici koji pokrivaju deo trĹľišta kapitala. Hipotekarne banke se bave davanjem komunalnih zajmova i hipotekarnih kredita sektoru stanovništva, a sredstva se uglavnom prikupljaju emitovanjem, na osnovu prikupljenih hipoteka, dugoroÄŤnih hipotekarnih zaloĹľnica koje se vrednuju na trĹľištu hartija od vrednosti. Hipotekarne banke su
karakteristiÄŤne po otpimalnoj usklaÄ‘enosti roÄŤnosti izvora i plasmana. ZnaÄŤajne su zato što finansiraju razvoj gradova, izdvajanjem sredstava za izgradnju infrastrukture i drugih objekata.


Holding:

Oblik finansijskog povezivanja pravno samostalnih društava do kojeg dolazi većinskim uÄŤešÄ‡em jednog preduzeća ili društva – vladajuće preduzeće (matiÄŤno, ÄŤelno, dominantno) – u kapitalu drugog preduzeća ili društva, i to je tzv. zavisno preduzeće (filijala, potÄŤinjeno peduzeće). Svoju kontrolnu funkciju ostvaruje iskljuÄŤivo posedovanjem hartija od vrednosti (a pre svih akcija) zavisnih preduzeća. Holding ÄŤija je jedina delatnost kontrola poslovanja zavisnih društva naziva se ÄŤist holding. Za sticanje statusa holdinga neophodno je da posedovanje prava kontrole istovremeno bude praćeno vršenjem kontrolne funkcije.

Sticanje uÄŤešÄ‡a u kapitalu jednog društva, u meri koja holdingu omogućava kontrolu nad njim, moĹľe se ostvariti ustupanjem imovine holdingu ili investiranjem holdinga u nova društva. U prvom sluÄŤaju preduzeće ili društvo ustupa holdingu ÄŤitavu ili deo imovine (kapital, udeo, akcije) u zamenu za sticanje
prava uÄŤešÄ‡a u dobiti holdinga kao celine. U drugom sluÄŤaju vladajuće društvo investira u osnivanje novih preduzeća ili sticanje uÄŤešÄ‡a u kapitalu postojećih društva.


Holding kompanija:

Kompanija koja upravlja drugim pravno samostalnim kompanijama i to tako što poseduje paket akcija tih preduzeća. Ako se bavi iskljuÄŤivo upravljanjem portfoliom akcija preduzeća, reÄŤ je o ÄŤistoj holding kompaniji. Ako je cilj holding kompanije da ovladava drugim preduzećima, tada je reÄŤ o kompaniji-majci, a pripojena preduzeća predstavljaju kompanije-ćerke. Imovina holding kompanije se sastoji od akcija drugih preduzeća, pa se prihod ostvaruje na osnovu dividendi i kamata. Holding kompanija moĹľe u sebi da sadrĹľi finansijske institucije koje se javljaju kao trgovci na trĹľištu kapitala.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana