upišite se besplatno u bazu pravnih lica

POSLOVNI REČNIK

Po azbučnom redu:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Laptop/notebook:

Prenosni raÄŤunar


Last minute:

U posljednji tren


Launch:

Lansiranje (proizvoda)


Layout:

Prelom


Lead:

Uvod


Leadership:

Vodstvo


Lajtmotiv:

Nit vodilja


Life coach:

Savetovanje o Ĺľivotnim problemima


Life cycle:

Životni ciklus


Lifestyle:

Stil Ĺľivota


Lounge bar:

Bar za odmor


Low cost:

Jeftino


Latentna tražnja:

Nastaje kada postoji određeni broj ljudi koji ima potrebu za nečim, a ta potreba se ne može zadovoljiti postojećim proizvodima i uslugama.


Licenca:

Pod pojmom licence se podrazumeva odreÄ‘ena vrsta znanja (organizaciona, upravljaÄŤka, tehnološka, itd.) koja mogu da posluĹľe u poslovanju. Licenca je predmet kupoprodaje (posebno na meÄ‘unarodnom nivou) i predstavlja najstroĹľe ÄŤuvanu poslovnu tajnu (primer Coca-Cola). Licenca se plaća jednokratno. Pošto su veoma veliki iznosi, ÄŤesto se odobrava plaćanje u više tranši (rata). Izvoz licenci se vezuje za zemlje koje puno ulaĹľu u nauÄŤnoistraĹľivaÄŤki rad. Naša zemlja je neto uvoznik licenci (više uvozimo nego što izvozimo). Tokom osamdesetih godina na dvadeset uvezenih licenci izvozili smo jednu.

Ono što je veliki problem kod licenci jeste da su dosta retko u prometu najnovije licence, tj. najsavremenija tehnologija, već se uglavnom radi o tehnologiji prethodne generacije. Razlog tome jeste smanjivanje konkurencije.
Ugovor o licenci prati i niz restriktivnih klauzula koje se odnose, na primer, na to da se kupcu licence ograniÄŤava trĹľište na kome moĹľe prodavati proizvode koje je proizveo po kupljenoj licenci ili obim proizvodnje tih proizvoda. TakoÄ‘e se moĹľe odrediti i to da se repromaterijal (sirovine) nabavlja od taÄŤno odreÄ‘enog prodavca, koji je neretko i prodavac licence. Najveći “proizvoÄ‘aÄŤi” licenci su SAD
i Japan.


Licitacija:

Nadmetanje pri zakljuÄŤivanju kupoprodajnih i drugih ugovora u robnom prometu. Postoje dva osnovna oblika licitacije: usmena (sastoji se u direktnom nadmetanju prisutnih kupaca, polazeći od unapred odreÄ‘ene prodajne cene) i ofertalna (nadmetanje u vidu pisanih ponuda; najÄŤešÄ‡e se javlja prilikom mzakljuÄŤenja ugovora o graÄ‘enju, ili drugim većim investicijama). Kod obe vrste licitacija moĹľe se zahtevati da uÄŤesnici na licitaciji prethodno uplate odreÄ‘eni iznos na ime kaucije, ili da podnesu bankarsku garanciju, što se posebno javlja kod meÄ‘unarodnih licitacija.


Likvidnost:

Se moĹľe dvostruko tumaÄŤiti:

1) vlasništvo nad dobrima koja se mogu lako i brzo transformisati u novac a prema dovoljno predvidljivoj ceni; osim samog novca, u likvidna sredstva spadaju sve druge hartije od vrednosti za koje pos- toji stabilno trĹľište i koje se mogu brzo zameniti za novac po relativno stabilnoj ceni;

2) sposobnost preduzeća da u propisanom ili dogovorenom roku izmiri sve svoje dospele obaveze.


Lizing (engl. leasing):

Operacija ili transakcija na osnovu koje se jedno preduzeće, umesto da kupi opremu ili mašine koje su mu potrebne, obraća jednoj specijalizovanoj ustanovi koja mu potrebnu opremu daje u zakup na odreÄ‘eni rok (dovoljno dug da se u tom roku izvrši amortizacija opreme).

U suštini pod lizingom se podrazumeva ugovor o uslovima zakupa, zakljuÄŤen izmeÄ‘u jednog davaoca i jednog primaoca lizinga, za odreÄ‘eni vremenski period koji se po pravilu ne moĹľe otkazati do isteka roka ugovorenog perioda zakupa.Taj rok je neopoziv, dakle, korisnik nema pravo da otkaĹľe ugovor ali moĹľe da bira izmeÄ‘u sledećih mogućnosti: a) da produĹľi zakup po sniĹľenoj ceni; b) da otkupi opremu po sniĹľenoj ceni; c) da opremu vrati lizing preduzeću. Glavna svrha lizinga je finansiranje pokretnih i nepokretnih investicionih dobara.
Lizing se najpre javio u SAD, a poÄŤetkom šezdesetih godina javlja se u Evropi (u SR NemaÄŤkoj i ostalim razvijenim zemljama zapadne Evrope) u kojoj je u izvesnom smislu menjao forme, ali je zadrĹľao ime koje se najÄŤešÄ‡e ne prevodi.

Predmet lizinga mogu biti sva dobra. Kod ugovora o lizingu postoje dva roka: neopozivi - traje obično 4-5 godina (retko kraće) a može biti i duži; preostali (reziduelni).
Prednosti lizinga: preduzeće korisnik lizinga ne mora da za novu opremu angažuje svoja gotovinska sredstva; zakupninu plaća iz prihoda koje opremomostvaruje; prebacuje se jedan deo rizika za opremu na lizing preduzeće.

Negativne strane lizinga svode se na ÄŤinjenicu da je to veoma skup instrument finansiranja - skuplji od bankarskog kredita.


Logistika:

Pokriva sve one aktivnosti koje su usmerene na savladavanje prostorne i vremenske nepodudarnosti izmeÄ‘u proizvodnje i potrošnje. To je umešnost dostavljanja materijala i proizvoda, i širi je pojam od distribucije, jer obuhvata i skladištenje i niz drugih aktivnosti.


Lombardni poslovi:

Posebna vrsta kreditnih poslova, gde se bonitet zajmoprimca utvrÄ‘uje ne njegovom kreditnom spsobnošÄ‡u, već vrednošÄ‡u njegovog zaloga koji daje poveriocu. Lombard, ili zalog, moĹľe biti u obliku plemenitih metala, vrednosnih papira, raznih roba ili drugog. ObiÄŤno se kredit odobrava u procentno manjoj vrednosti od stvarne vrednosti zaloga. Zalog ostaje, do roka vraćanja kredita ili izvršenja nekog posla, kod poverioca a ovaj moĹľe, radi dobijanja efektivnog novca, da ga zaloĹľi. Takav posao zove se relombard.


Lon poslovi (lohn poslovi):

Su poslovi oplemenjivanja, dorade i proizvodnje finalnih proizvoda u inostranstvu. Oplemenjivanje podrazumeva industrijsku preradu koja rezultira dobijanjem novog kvaliteta kao i popravke trajnih potrošnih dobara itd. Dorada podrazumeva industrijsku doradu pri ÄŤemu se ne menja osnovno svojstvo robe, već se mehaniÄŤkim, hemijskim i drugim procesima poboljšava njen kvalitet. Roba koja je predmet oplemenjivanja prijavljuje se kao privremeni uvoz. Motiv firme koja vrši lon - posao jeste korišÄ‡enje slobodnih kapaciteta koji omogućuju da se ostvari devizni priliv i razbijanje troškova amortizacije.


Londonska berza:

Je osnovana 1802. god., a 1986. god. je prerasla u MeÄ‘unarodnu berzu Ujedinjenog Kraljevsta i Republike Irske, mada se i danas popularno naziva "londonska berza". Akcije se kotiraju slicno kao i u Japanu i SAD. Imamo, dakle, glavno trĹľište (akcije "najjaÄŤih" kompanija) i trĹľište nekotiranih (sa slabijim rejtingom) hartija od vrednosti.


Lukrativno:

Sve ono što donosi zaradu, tj. što je unosno, korisno.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana