upišite se besplatno u bazu pravnih lica

RIZNICA MUDROSTI

Po autoru:

Po kategoriji:

Latinske poslovice

Icon!
Latinska poslovica:

Ad notam. Na znanje.


Latinska poslovica:

Adiatur et altera pars. Neka se sasluša i druga (protivniÄŤka) strana.


Latinska poslovica:

Aequam memento rebus in arduis servare mentem. U nevolji se seti saÄŤuvati ravnodušnost (ne kloni duhom).


Latinska poslovica:

Alter ego. Drugo ja. Prisni prijatelj.


Latinska poslovica:

Amor omnia vincit. Ljubav pobeđuje sve.


Latinska poslovica:

Audaces (fortes) fortuna iuvat. Hrabrima pomaže sreća.


Latinska poslovica:

Ave Imperator, morituri te salutant! Zdravo care, pozdravljaju te oni koji će umreti.


Latinska poslovica:

Bis dat, qui cito dat. Dvostruko daje ko brzo daje.


Latinska poslovica:

Bis vincit, qui se vincit in victoria. Dvaput pobeđuje ko sebe pobeđuje u pobedi.


Latinska poslovica:

Bona fide. U dobroj veri. U najboljoj nameri. U poštenoj nameri.


Latinska poslovica:

Casus belli. Povod ratu. Uzrok sukobu.


Latinska poslovica:

Clara pacta, boni amici. ÄŚisti raÄŤuni, duga ljubav.


Latinska poslovica:

Cornix cornici oculos non effodiet. Vrana vrani ne vadi (ne kopa) oÄŤi.


Latinska poslovica:

Corpus delicti. Telo kaĹľnjiva dela.


Latinska poslovica:

Cum recte vivas, ne cures verba malorum. Budući da pravo Ĺľiviš, ne brini se za reÄŤi zlih.


Latinska poslovica:

Cum tacent, clamant. Kad ćute, viču.


Latinska poslovica:

Curriculum vitae. Životni tok.


Latinska poslovica:

De gustibus (et coloribus) non est disputandum. O ukusima (i bojama) se ne valja raspravljati. Ukusi su razliÄŤiti.


Latinska poslovica:

Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe! Polovinu dela ima ko je poÄŤeo: budi pametan, poÄŤni!


Latinska poslovica:

Divide et impera! Zavadi pa vladaj!


Latinska poslovica:
Latinska poslovica:

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nobila, solus eris. Dok budeš srećan, imat ćeš mnogo prijatelja - ako nastanu zla vremena, bit ćeš sam.


Latinska poslovica:

Dum vivis sperare decet. Dok Ĺľiviš, dolikuje ti da se nadaš.


Latinska poslovica:

Duobus ligantibus tertius gaudet. Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.


Latinska poslovica:

Errando discimus. Grešeći uÄŤimo.


Latinska poslovica:

Fama est. Glas je. PriÄŤa se.


Latinska poslovica:

Fieri potest ut amici inimici fiant. Moguće je da prijatelji postanu neprijatelji.


Latinska poslovica:

Finis coronat opus. Konac delo krasi.


Latinska poslovica:

Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života.


Latinska poslovica:

Historia est magistra vitae. Istorija je uÄŤiteljica Ĺľivota.


Latinska poslovica:

Hominem experiri multa paupertas iubet. Siromaštvo sili ÄŤoveka da mnogo podnese. Nevolja svaÄŤemu ÄŤoveka nauÄŤi.


Latinska poslovica:

Honores mutant mores. ÄŚasti menjaju obiÄŤaje.


Latinska poslovica:

In dubio pro reo(pravni izraz). U neizvesnosti (u sumnji) treba odluÄŤiti u korist optuĹľenog.


Latinska poslovica:

Iniuriam qui facturus est, iam fecit. Ko misli učiniti nepravdu, već ju je učinio.


Latinska poslovica:

Inter arma silent Musae, et leges. U ratnoj buci ćute Muze, ali i zakoni.


Latinska poslovica:

Ipso facto. Već samim činom. Samo po sebi.


Latinska poslovica:

Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos. Pitijski Apolon nam nalaĹľe da upoznamo same sebe.


Latinska poslovica:

Labor omnia vincit. Rad pobeđuje sve.


Latinska poslovica:

Lapsus calami. Greška pera. Zabuna u pisanju.


Latinska poslovica:

Lapsus linguae. Greška jezika. Zabuna u govoru.


Latinska poslovica:

Lege artis. Prema struÄŤnim propisima.


Latinska poslovica:

Lupus in fabula. Vuk u priÄŤi. Mi o vuku, a vuk na vratima.


Latinska poslovica:

Mala fide. U lošoj veri.


Latinska poslovica:

Manu propria. Sopstvenom rukom. SvojeruÄŤno.


Latinska poslovica:

Margaritas ante porcos. (Ne bacajte) bisere pred svinje.


Latinska poslovica:

Mea culpa, mea maxima culpa. Moj greh, moj najveći greh.


Latinska poslovica:

Memoria minuitur, nisi eam exerceas. Pamćenje slabi ako ga ne veĹľbaš.


Latinska poslovica:

Mens sana in corpore sano. Zdrav duh u zdravom telu.


Latinska poslovica:

Nihil opertum quod non reveletur. Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo.


Latinska poslovica:

Noli turbare circulos meos. Nemoj kvariti moje krugove.


Latinska poslovica:

Nulla lingua tam dificillis est quin disci possit. Nijedan jezik nije tako teĹľak da se ne bi mogao nauÄŤiti.


Latinska poslovica:

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Treba se moliti da bude zdrav duh u zdravom telu.


Latinska poslovica:

Panem et circenses. Hleba i igara.


Latinska poslovica:

Pars pro toto. Deo za celinu.


Latinska poslovica:

Qualis rex, talis grex. Kakav pastir, takvo stado.


Latinska poslovica:

Qui tacet, consentire videtur. Onaj ko ćuti, čini se da pristaje. Ćutnja je znak odobravanja.


Latinska poslovica:

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. Šta god to bilo, bojim se Danajaca (Grka) i kad darove donose.


Latinska poslovica:

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? Ko? Šta? Gde? ÄŚime? Zašto? Kako? Kada?


Latinska poslovica:

Quot capita, tot sententiae. Koliko glava, toliko mišljenja. Koliko ljudi, toliko ćudi.


Latinska poslovica:

Quot linguas calles, tot homines vales. Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.


Latinska poslovica:

Regnum regno non praescribit leges. Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone.


Latinska poslovica:

Rem tene, verba sequentur. Vladaj predmetom (o kome govoriš), reÄŤi će dolaziti same od sebe.


Latinska poslovica:

Repetitio est mater studiorum. Ponavljanje je majka znanja.


Latinska poslovica:

Ridendo dicere verum. Smejući se govoriti istinu.


Latinska poslovica:

Saepe fit ut aliorum vitia facilius videamus quam propria. ÄŚesto se dogaÄ‘a da tuÄ‘e mane lakše vidimo nego svoje.


Latinska poslovica:

Si cupias pacem, linguam compesce loquacem. Ako Ĺľeliš mir, obuzdaj brbljavi jezik.


Latinska poslovica:

Si fueris Romae, Romano vivito more, Si fueris alibi, vivito sicut ibi. Budeš li u Rimu, Ĺľivi na rimski naÄŤin, budeš li drugde, Ĺľivi kako se Ĺľivi tamo.


Latinska poslovica:

Si habes unde, infunde! NatoÄŤi, ako imaš odakle!


Latinska poslovica:

Si tacuisses, philosophus mansisses. Da si ćutao, ostao bi mudar.


Latinska poslovica:

Sic itur ad astra. Tako se ide k zvezdama. Tako se dolazi do slave.


Latinska poslovica:

Sic transit gloria mundi. Tako prolazi slava sveta.


Latinska poslovica:

Summa cum laude. S najvećom pohvalom.


Latinska poslovica:

Summa summarum. Sve u svemu.


Latinska poslovica:

Summum ius, summa iniuria. Najveće pravo (zna biti) najveća nepravda.


Latinska poslovica:

Tarde (sero) venientibus ossa. Onima koji kasne, dolaze kosti.


Latinska poslovica:

Ut ameris, ama! Da bi bio ljubljen, ljubi!


Latinska poslovica:

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Pa makar nedostaje snaga, ipak treba pohvaliti volju.


Latinska poslovica:

Varietas delectat. Raznolikost veseli.


Latinska poslovica:

Veni, vidi, vici. Dođoh, videh, pobedih.


Latinska poslovica:

Videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat! Neka se konzuli pobrinu da drĹľava ne pretrpi kakvu štetu.


Latinska poslovica:

Vim vi repellere licet. Dopušteno je silu odbiti silom.


Latinska poslovica:

Viribus unitis. ZajedniÄŤkim snagama.


Latinska poslovica:

Vis vitalis. Životna snaga.


Latinska poslovica:

Vox populi, Glas naroda


Latinska poslovica:

Vox Dei, Glas Boga.


REGISTAR PRAVNIH LICA U KOLUBARSKOM OKRUGUVažni telefoni!

SEO optimizacija sajta za Google i optimizacija sajta za pretrazivace

Otkup automobila Beograd

Selidbe Beograd

Otkup automobila

Odmor u selima Srbije

Banja Vrujci smeštaj

Banja Vrujci Blog

Vrnjacka Banja turistički portal sa ponudom smestaja

Firme SrbijeVREMENSKA PROGNOZA


Vremenska prognoza za 5 dana